Home » KHÓA HỌC ONLINE » 36 Kế Sách Xử Lý Từ Chối (36 Disclaimer)

36 Kế Sách Xử Lý Từ Chối (36 Disclaimer)

Rate this post
 

 

Xử lý từ chối – Chốt Sales thành công (

 

Disclaimer – Successful Sales)

 
 

Bạn sẽ học được gì
Hiểu rõ vì sao khách hàng thường từ chối ngay từ đầu gặp mặt và từ đó thay đổi cách tiếp cận hiệu quả hơn
Tự mình ứng biến xử lý từ chối của khách hàng rất hiệu quả sau khi tham gia xong khóa học
Sở hữu được 36 cách xử lý trong 1001 tình huống từ chối của khách hàng.
Gia tăng doanh gấp nhiều lần. Tình hình chốt sales sẽ tăng bất ngờ
Thu nhập bạn sẽ tăng đáng kể nếu bạn có thể nghiêm túc học hết khóa học.
Nâng tầm giao tiếp của mình và trở thành một người “vạn người mê” bởi cách ứng xử khéo léo

What will you learn? 
Understand why customers often refuse to meet at the beginning and then change their approach more effectively 
. Responding to processing customer rejection very effectively after completing the course Learn to 
own 36 ways to deal with 1001 customer reject situations. 
Increase sales many times. The sales situation will increase unexpectedly Your 
income will increase significantly if you can seriously study the course. 
Enhancing your communication skills and becoming a “multitude of people who love” by skillful behavior


Giới thiệu khóa học
Tam Thập Lục Kế là kho tàng tri thức của người Trung Hoa. Bộ sách này được xem là binh pháp trong mọi cuộc chiến không những là các cuộc chiến tranh mà còn cả các “cuộc chiến” trong kinh doanh.

 • Với 36 kế sách được giảng viên “nghiền ngẫm” và chuyển hóa các kế sách tương ứng với 36 chiêu thức để các bạn tư vấn bán hàng có thể ứng dụng thực tiễn vào trong việc xử lý từ chối cũng như các hướng giải quyết thuyết phục khách hàng cực kỳ hiệu quả
 • Khóa học được giảng viên vận dụng hết tất cả kinh nghiệm trong bán hàng và quản lý bán hàng hơn 20 năm từ các lĩnh vực. Giá trị của khóa học là rất lớn bởi mỗi một “tuyệt chiêu” trong 36 kế đều ẩn chứa một nghệ thuật thương thuyết, cách xử lý khôn khéo hướng tới mục tiêu chốt được đơn hàng mà chưa ai hướng dẫn bạn một cách đầy đủ và khoa học như vậy
 • Trước khi trình bày từng chiêu thức, tôi đưa một câu chuyện cụ thể có thể dễ dàng hiểu rõ từng kế và vận dụng nó như thế nào.
 • Mục tiêu của khóa học tôi tạo ra là để các bạn ứng dụng ngay lập tức và trở nên một người biến hóa mọi tình huống trong giao tiếp, trong thuyết phục và trong các giải pháp cho kinh doanh của bạn
 • Dù khách hàng có thể từ chối với 1001 lý do, nhưng chỉ cần học xong khóa học này, bạn sẽ có thể ứng biến và giải quyết được TẤT CẢ những vấn đề của khách hàng hướng tới mục tiêu sau cùng là CHỐT SALES thành công

 
Introducing the 
Tam Thap Luc course is the knowledge base of Chinese people. This set of books is considered a strategy in all wars, not only wars but also “wars” in business.

 • With 36 plans that are “brooded” by the lecturer and transformed the books corresponding to 36 tactics so that the sales consultants can apply practical practices in the process of rejecting as well as the solutions to solve theory. Extremely efficient customer service
 • The course is taught by all lecturers with all experience in sales and sales management over 20 years from the field. The value of the course is very large because each of the “great moves” in 36 successors contains a negotiating art, a smart way of handling the goal of closing orders that no one has instructed you fully and science like that
 • Before presenting each and every move, I gave a specific story that could be easily understood and used by each one.
 • The goal of the course I create is for you to apply immediately and become a person who transforms every situation in communication, in persuasion and in solutions for your business.
 • Although customers can refuse with 1001 reasons, but just finished this course, you will be able to improvise and solve ALL customer problems towards the ultimate goal of successful LAT SALES

Nội dung khóa học
Phần 1: TỔNG QUAN VỀ TAM THẬP LỤC KẾ VÀ LIÊN HỆ VỚI XỬ LÝ TỪ CHỐI
Bài 1: Tại sao tinh thông Tam Thập Lục Kế bạn có thể bách chiến bách thắng?
Học thử
00:06:55
Bài 2: Nghệ thuật xử lý từ chối thông qua Tam Thập Lục Kế như thế nào?
Học thử
00:03:07
Phần 2: CHIẾN THẮNG KẾ
Bài 3: Kế thứ nhất: Mạn thiên quá hải – Dối trời qua biển

00:05:52
Bài 4: Kế thứ hai: Vi Ngụy cứu Triệu – Vây Ngụy cứu Triệu

00:04:35
Bài 5: Kế thứ ba: Tá đao sát nhân – Mượn dao giết người

00:02:52
Bài 6: Kế thứ tư: Dĩ dật đãi lao – Lấy khỏe chờ mệt

00:03:54
Bài 7: Kế thứ năm: Sấn hoả đã kiếp – Thừa thế tấn công

00:04:26
Bài 8: Kế thứ sáu: Thanh đông kích tây – Hô hoán bên đông, tấn công bên tây
Học thử
00:05:11
Phần 3: ĐỊCH CHIẾN KẾ
Bài 9: Kế thứ bảy: Vô trung sinh hữu – Trong cái không sinh ra cái có
Học thử
00:04:55
Bài 10: Kế thứ tám: Ám độ trần thương – Lén vượt qua đường Trần Thương

00:05:29
Bài 11: Kế thứ chín: Cách ngạn hiện hỏa – Xem lửa cháy bên bờ bên kia

00:04:26
Bài 12: Kế thứ mười: Tiểu lý tàng đao – Nụ cười chứa đao

00:04:40
Bài 13: Kế thứ mười một: Lý đại đào cương – Mận thay đào ngã

00:04:41
Bài 14: Kế thứ mười hai: Thuận thủ khiên dương – Thuận tay dắt dê

00:03:31
Phần 4: CÔNG CHIẾN KẾ
Bài 15: Kế thứ mười ba: Đả thảo kinh xà – Đập cỏ rắn sợ

00:05:35
Bài 16: Kế thứ mười bốn: Tá thi hoàn hồn – Mượn xác hoàn hồn

00:03:49
Bài 17: Kế thứ mười lăm: Diệu hổ ly sơn – Dời cọp khỏi núi

00:06:30
Bài 18: Kế thứ mười sáu: Dục cầm cố túng – Muốn bắt phải thả

00:04:49
Bài 19: Kế thứ mười bảy: Phao chuyên dẫn ngọc – Ném gạch đi mang ngọc về

00:03:45
Bài 20: Kế thứ mười tám: Cầm tặc cầm vương – Bắt giặc phải bắt vua

00:06:29
Phần 5: HỖN CHIẾN KẾ
Bài 21: Kế thứ mười chín: Phủ để trừu tân – Rút củi đáy nồi

00:05:37
Bài 22: Kế thứ hai mươi: Hỗn thủy ngư mô – Nước đục mò cá

00:03:50
Bài 23: Kế thứ hai mươi mốt: Kim thiền thoát xác – Ve sầu lột xác

00:05:05
Bài 24: Kế thứ hai mươi hai: Quan môn tróc tặc – Đóng cửa bắt trộm

00:04:06
Bài 25: Kế thứ hai mươi ba: Viễn giao cận công – Xa giao thiệp gần vũ lực

00:04:04
Bài 26: Kế thứ hai mươi bốn: Giả đạo phạt Quắc – Giả mượn đường chinh phạt Quắc

00:03:52
Phần 6: TỊNH CHIẾN KẾ
Bài 27: Kế thứ hai mươi lăm: Thâu lương hoán trụ – Trộm kèo đổi cột

00:05:15
Bài 28: Kế thứ hai mươi sáu: Chỉ tang mạ hòe – Chỉ câu dâu mắng cây hòe

00:04:46
Bài 29: Kế thứ hai mươi bảy: Giả si bất điên – Giả dại mà không điên

00:04:54
Bài 30: Kế thứ hai mươi tám: Thượng ốc trừu thê – Lên lầu rút thang

00:05:19
Bài 31: Kế thứ hai mươi chín: Thọ thượng khai hoa – Nở hoa trên cây

00:04:39
Bài 32: Kế thứ ba mươi: Phản khách vi chủ – Đổi khách thành chủ

00:07:26
Phần 7: BẠI CHIẾN KẾ
Bài 33: Kế thứ ba mươi mốt: Mỹ nhân kế – Kế dùng mỹ nữ
Học thử
00:04:48
Bài 34: Kế thứ ba mươi hai: Không thành kế – Kế thành trống

00:07:05
Bài 35: Kế thứ ba mươi ba: Phản gián kế – Kế phản gián

00:05:18
Bài 36: Kế thứ ba mươi bốn: Khổ nhục kế – Kế khổ nhục

00:05:53
Bài 37: Kế thứ ba mươi lăm: Liên hoàn kế – Kế liên hoàn

00:04:07
Bài 38: Kế thứ ba mươi sáu: Tẩu vi thương kế – Chạy là kế tốt nhất

00:04:06
Bài 39: Tổng kết khóa học

00:02:52

Course content 
Part 1: OVERVIEW OF THE SEXUAL EXHIBITION AND CONTACT WITH DISCRIMINATION 
Lesson 1: Why are you able to win? 
Learn to try 
00:06:55 
Lesson 2: How does art deal with refusal through the Three Gorges? 
Try it out 
00:03:07 
Part 2: WINNING SESSION 
Lesson 3: First: The sun is too bright – Lest the sky cross the sea

00:05:52 
Lesson 4: Second: Vi Wei saved Zhao – Fear of saving Zhao

00:04:35 
Lesson 5: Third succession : Murderous murderer – Borrowing a murder knife

00:02:52 
Lesson 6: Fourth succession: Unfortunate TB – Get healthy waiting for fatigue

00:03:54 
Lesson 7: Next to the fifth: The fire was born – Excessive attack

00:04:26 
Lesson 8: Next Friday: ADD east-west – they complete east side, west side attack 
Learn try 
0:05:11 
Part 3: Campaign DESIGN 
Lesson 9: Next Saturday: sterile student friendly – In what does not give birth Yes 
Learn 
00:04:55 
Lesson 10: Eighth Plan: The degree of bareness – Sneaking over Tran Thuong Street

00:05:29 
Lesson 11: Ninth succession : How to fire the fire – See the fire on the other side

00:04:26 
Lesson 12: The tenth: The curse of the sword – The smile contains the blade

00:04:40 
Lesson 13: Eleventh Plan: Great Digging – Plum instead of falling

00:04:41 
Lesson 14: Twelfth plan: Prime player-positive – Hand-picked goat

00:03:31 
Part 4: STRATEGIC SESSION 
Lesson 15: Thirteenth Plan: The Sutra of the Sphere – Smashing the Threatened Grass

00:05:35 
Lesson 16: Fourteenth succession: Complete soul test – Borrowing souls

00:03:49 
Lesson 17: Next to the fifteenth: Dieu tiger ly son – Move tiger from the mountain

00:06:30 
Lesson 18: Next sixteenth: Sexuals hold the stubborn – Want to catch and release

00:04:49 
Lesson 19: The seventeenth: The jade guide – Throw the bricks to bring the pearl back

00:03:45 
Lesson 20: Eighteenth Plan: Hold the King – Catch the enemy to capture the king

00:06:29 
Part 5: STRATEGY 
Lesson 21: Nineteenth Plan: Covered for Abstraction – Draw the wood from the bottom of the pot

00:05:37 
Lesson 22: Twentieth Plan: Fishmeal – Water chisels fish

00:03:50 
Lesson 23: Next to the twenty-first one: Kim meditates to escape – Melancholy molting

00:05:05 
Lesson 24: Twenty-second: Thought of the thief – Close the door to steal

00:04:06 
Lesson 25: Next to the twenty-thirds: Teleports near the public – Far from communicating near the force

00:04:04 
Lesson 26: Next to the twenty-fourth: Faked punishment – Suppose to borrow the righteous way

00:03:52 
Part 6: STRATEGIC CHALLENGE 
Lesson 27: Twenty- fiveth Century : Paying a paycheck – Stealing the column

00:05:15 
Lesson 28: Next twenty-sixth: Only mourning – Only mulberry words scold the hoe

00:04:46 
Lesson 29: Next twenty-seventh: Falsely insane – Don’t be foolish

00:04:54 
Lesson 30: Twenty- eightth century: The abstraction of the abyss – Go upstairs to withdraw the ladder

00:05:19 
Lesson 31: Next to the twenty-ninth: Tho Thuong declares flowers – Flowers bloom on trees

00:04:39 
Lesson 32: Thirteenth successor: Guest counter-owner – Change guests into owners

00:07:26 
Part 7: STRATEGY BACKGROUND 
Lesson 33: Thirtieth- thirtieth: American humanity – Using female beauties 
Learning to try 
00:04:48 
Lesson 34: Thirty-second succession: No success – Succession empty

00:07:05 
Lesson 35: Next thirty-third: Counter-espionage – Counter-espionage

00:05:18 
Lesson 36: Thirty-fourth century : Successful suffering

00:05:53 
Lesson 37: Thirty-fifth: The Complete Project – Successive Succession

00:04:07 
Lesson 38: Thirty-Sixth: The micro-commerce model – Running is the best design

00:04:06 
Lesson 39: Summarize the course

00:02:52

Thông tin giảng viên

Đặng Văn Tân
Giảng viên
Thạc Sỹ Đặng Văn Tân – giảng viên, chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm bán hàng và quản lý đội ngũ bán hàng:

 • Năm 1996: Tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Sư phạm TPHCM.
 • Năm 2010: Tốt nghiệp MBA Trường Columbia Southern University
 • Thạc Sỹ Đặng Văn Tân từng trải qua các công việc bán hàng, quản lý ngành du lịch, ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán với các vị trí cao cấp như Quản lý Đại lý Cao cấp khu vực Mekong công ty Bảo hiểm Nhân thọ Manulife, Trưởng phòng Kinh doanh Trung tâm Thẻ ngân hàng MHB, Trưởng phòng Giao dịch công chứng khoán Sài gòn, Giám đốc Chi nhánh công ty chứng khoán ACB, Phó tổng Giám đốc công ty chứng khoán IB, Giám đốc Quản lý Chất lượng &Thúc đẩy bán Kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo Công ty Chứng khán VNDirect.
 • Cũng từng chia sẻ nhiều chủ đề về định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM. Tham gia giảng dạy tại các công ty: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – SSI; Công ty BHNT Manulife; Công ty BHNT AIA; Công ty Chứng khoán ACB; Công ty CP Chứng khoán MB; Công ty Khoa học Và Kỹ thuật OPPO. Giảng viên hợp tác Công ty Tư vấn Thế Giới Bán hàng – SalesWorld
 • Giảng viên có nhiều kiến thức thực tế trong lĩnh vực bán hàng và Chăm sóc Khách hàng. Anh đã đào tạo qua rất nhiều khóa học khác nhau về bán hàng, chăm sóc khách hàng, tâm lý, ngôn ngữ cơ thể và các chủ đề khai phá tiềm năng bản thân…

Teacher information

Dang Van Tan Master 
Teacher 
Dang Van Tan – lecturer, expert with more than 20 years of sales experience and sales team management:

 • 1996: Graduated with a Bachelor of English Language from HCMC Pedagogical University.
 • 2010: Graduated from Columbia Southern University MBA
 • Master Dang Van Tan used to work in sales, management of tourism, banking, life insurance, securities with senior positions such as Senior Dealer Management in Mekong region of Insurance Company. Life of Manulife, Head of Sales Department of MHB Bank Card Center, Saigon Public Securities Transaction Manager, Branch of ACB Securities Company, Deputy General Director of IB Securities Company, Quality Management Director Quality & Promoting Selling Director Director Training Center of VNDirect Auditor Company.
 • Also shared many topics about career orientation for students of University of Economics Ho Chi Minh City. Teaching at companies: Saigon Securities Joint Stock Company – SSI; BHNT Manulife Company; AIA BHNT Company; ACB Securities Company; MB Securities Joint Stock Company; OPPO Science and Engineering Company. Collaborative Lecturer of World Consulting Company – SalesWorld
 • Lecturers have a lot of practical knowledge in the field of sales and Customer Care. He has trained through many different courses in sales, customer care, psychology, body language and potential topics of self-exploration …
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*