Home » KHÓA HỌC ONLINE » Accent Reduction – Nói tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ

Accent Reduction – Nói tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ

Rate this post

Cùng giảng viên Nathan Mills đến với khóa học Accent Reduction – Nói tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ.

Bạn sẽ học được gì

Flatten your accent so that you speak English with a more natural rhythm.
Be better understood when speaking English.
Listen to English with increased accuracy and comprehension
Giúp giọng nói của bạn rõ ràng hơn để có nhịp điệu tự nhiên hơn khi nói tiếng Anh.
Để người nghe có thể hiểu hơn khi bạn nói tiếng Anh
Tăng khả năng nghe và nói tiếng Anh với độ chính xác cao hơn

Giới thiệu khóa học

This course aims to help Vietnamese people who want to achieve clearer, more natural speech when speaking English and sharpen their listening skills.

Nathan Mills breaks down native-English language speech into 5 areas (Linking, Intonation, Articulation, Word Stress, and Rhythm) and presents them in easy-to-grasp lessons that users can apply both as a speaker of English and as a listener to native speakers of English, increasing your confidence and accuracy.

Khóa học Accent Reduction – Nói tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ nhằm mục đích giúp đỡ những học viên Việt Nam có bài thuyết trình rõ ràng hơn, tự nhiên hơn khi nói tiếng Anh và nâng cao kỹ năng nghe của họ.

Giảng viên Nathan Mills đã chia nhỏ bài phát biểu tiếng Anh bản ngữ thành 5 lĩnh vực (Liên kết, Ngữ điệu, Khớp nối, Từ khó và Nhịp điệu) và trình bày chúng trong các bài học dễ hiểu mà người dùng có thể áp dụng như một người nói tiếng Anh và người nghe người bản ngữ tiếng Anh, tăng sự tự tin và chính xác của bạn.

Nội dung khóa học

Phần 1: Introduction
Bài 1: Introduction
Học thử
00:07:20
Phần 2: Lesson 1
Bài 2: The Basics of Linking I

00:17:37
Bài 3: Introduction to Intonation

00:06:04
Bài 4: Rising Intonation or Special Cases I

00:12:16
Bài 5: Articulation: SH and CH

00:09:52
Bài 6: Summary of Lesson 1

00:06:10
Phần 3: Lesson 2
Bài 7: The Basics of Linking II

00:16:30
Bài 8: Rising Intonation or Special Cases II

00:07:57
Bài 9: Word Stress: Compound Nouns

00:09:45
Bài 10: Articulation: TH

00:06:14
Bài 11: Summary of Lessson 2

00:05:44
Phần 4: Lesson 3
Bài 12: The Basics of Linking III

00:06:53
Bài 13: Rising Intonation or Special Cases III

00:10:17
Bài 14: Word Stress: Compound Adverbs, Phrasal Verbs, Relexive Pronouns, and Numbers.

00:13:29
Bài 15: Articulation: R and L

00:07:23
Bài 16: Summary of Lesson 3

00:08:25
Phần 5: Lesson 4
Bài 17: The Basics of Linking IV

00:13:47
Bài 18: The Schwa

00:10:19
Bài 19: Introduction to Falling Intonation

00:11:56
Bài 20: Articulation: N and L

00:03:58
Bài 21: Summary of Lesson 4

00:07:16
Phần 6: Lesson 5
Bài 22: Introduction to Rhythm

00:08:47
Bài 23: Introduction to Pausing Intonation I

00:05:47
Bài 24: Word Stress: Verbs with prefixes: Noun suffixes

00:16:02
Bài 25: Articulation: J and /ʒ/

00:06:44
Bài 26: Summary of Lesson 5

00:08:21
Phần 7: Lesson 6
Bài 27: Rhythm: Content vs. Function words

00:10:01
Bài 28: The Focus Word

00:05:14
Bài 29: Introduction to Pausing Intonation II

00:10:55
Bài 30: Sound/spelling patterns: -tr- and -dr-

00:03:43
Bài 31: Summary of Lesson 6

00:06:43
Phần 8: Lesson 7
Bài 32: Shifiting of the Focus Word

00:07:01
Bài 33: Word Stress: Adjective suffixes

00:11:28
Bài 34: Sound/spelling patterns: -tu- and -du-

00:05:45
Bài 35: Summary of Lesson 7

00:12:56
Phần 9: Lesson 8
Bài 36: Word Stress: Verb Suffixes

00:10:19
Bài 37: Sound/spelling patterns: -x- , -cc-, -ng, -nge/nk

00:10:05
Bài 38: Summary of Lesson 8

00:12:41
Phần 10: Lesson 9
Bài 39: Consonant Clusters I

00:05:44
Bài 40: Word Stress: suffix-stressed words

00:09:24
Bài 41: Sound/spelling patterns: -ti-, -cian-, -si-, and -ssi-

00:06:01
Bài 42: Summary of Lesson 9

00:09:11
Phần 11: Lesson 10
Bài 43: Word Stress: Suffixes that don’t affect stress

00:05:10
Bài 44: Sound/spelling patterns: -su- and -ssu-

00:01:52
Bài 45: Articulation: v, f, and w

00:03:22
Bài 46: Summary of Lesson 10

00:06:00

 

Thông tin giảng viên

Nathan Mills
Accent coach in Bangkok
21 years of teaching experience, including:

Accent coach for professionals in Bangkok.

4 years as director of the Intensive English Program at Ohio Northern University (USA)

5 years as professional lecturer at KMUTT, School of Information Technology (Bangkok)

Other institutes include The Ohio State University, Xavier University, and Ashland University

Master’s degree (M.A.) in Applied Linguistics; Bachelor’s degree (B.A.) in Linguistics.

Author of the book “Accent Recipe”, on which this course is based.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*