Home » CÔNG NGHỆ THÔNG TIN » Bí Quyết Ứng Dụng Tin Học Và Các Thủ Thuật Tối Ưu Công Việc Kinh Doanh Online (The Secret of Applied Informatics and Business Optimization Tips Online Business)

Bí Quyết Ứng Dụng Tin Học Và Các Thủ Thuật Tối Ưu Công Việc Kinh Doanh Online (The Secret of Applied Informatics and Business Optimization Tips Online Business)

Rate this post

Tối ưu công việc kinh doanh, master về tin học văn phòng và ứng dụng được các công cụ mới nhất vào công việc thực tế
Business optimization, mastering office automation and application are the latest tools into the actual work


Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Biết cách sử dụng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint) vào công việc một cách hiệu

Know how to use office software (word, excel, powerpoint) to work effectively
Biết sử dụng các ứng dụng google để tạo báo cáo, chia sẻ quyền giữa các phòng ban trong công ty

Know how to use google apps to create reports, share permissions among departments in the company
Biết cách tạo biểu đồ, các mẫu biểu báo cáo trực quan nhanh chóng

Learn how to create charts, visual reports quickly
Khám phá được các mẹo và thủ thuật áp dụng vào công việc kinh doanh online (Facebook, Website, Youtube…..)

Discover the tips and tricks apply to the online business (Facebook, Website, Youtube …..)
Sáng tạo ý tưởng quảng cáo dựa trên các website công nghệ, áp dụng vào công việc kinh doanh từ Pinterest, kho ảnh HD miễn phí
Innovative advertising ideas based on technology websites, applied to the business from Pinterest, free HD imaging
Có được toàn bộ các công cụ miễn phí xây dựng hình ảnh, video thu hút khách hàng

Get the full range of free image building tools, video to attract customers
Thiết kế bộ slide chuyên dụng cho doanh nghiệp như: Giới thiệu sản phẩm, giới thiệu nhân sự, sắp xếp thời gian, tiến độ dự án, trình bày kế hoạch kinh doanh, báo cáo số liệu…

Customized slide design for businesses such as product introduction, HR introduction, time scheduling, project schedule, business plan presentation, data reporting …

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Owners of small and medium enterprises
Chủ shop online, chủ cửa hàng và các cá nhân kinh doanh

Online shop owners, store owners and business individuals
Những bạn mong muốn được học hỏi và áp dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint) vào thực tế công việc sau này

You want to learn and apply office computing (Word, Excel, Powerpoint) to the real work later
Các bạn làm văn phòng, hành chính kế toán mong muốn khám phá thêm các công cụ tin học, kỹ thuật sử dụng tin học văn phòng trong công việc thực tế

You do office, administrative accounting wishes to explore more tools informatics, techniques used office computing in real work

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Bạn kinh doanh online, muốn tìm hiểu các công cụ,phần mềm công nghệ mới nhất, áp dụng tin học văn phòng vào công việc kinh doanh để tối ưu quy trình làm việc.

Online business, want to learn the tools, the latest technology software, apply office computing to the business to optimize work processes.

Bạn kinh doanh online mong muốn tối giản cách giao tiếp, truyền tải thông tin giữa nội bộ công ty cũng như với khách hàng

Online business people want to minimize the way of communication, transmission of information between the company as well as with customers

Bạn là dân văn phòng, sinh viên, người làm hành chính, kế toán, nhân sự mong muốn học cách áp dụng thực tế tin học văn phòng (word, excel, powerpoint….) vào công việc kinh doanh hiệu quả

You are the office people, students, administrators, accountants, HR people want to learn how to apply the real office (word, excel, powerpoint ….) into the business effectively.

Khóa học Bí quyết ứng dụng tin học và các thủ thuật tối ưu công việc kinh doanh online dành cho bạn.

Learn how to apply computer science tips and tricks to optimize your online business.

Đăng ký tham gia khóa học và chuẩn bị đón nhận những món quà, công cụ cực kỳ hữu ích cho công việc kinh doanh của bạn.

Register for the course and be prepared to receive the gift, the tool extremely useful for your business.

Nội dung khóa học: Bí Quyết Ứng Dụng Tin Học Và Các Thủ Thuật Tối Ưu Công Việc Kinh Doanh Online

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*