Home » KHÓA HỌC ONLINE » Cẩm nang soạn thảo hợp đồng thương mại, những kinh nghiệm thực tế (Handbook of commercial contract drafting, practical experiences)

Cẩm nang soạn thảo hợp đồng thương mại, những kinh nghiệm thực tế (Handbook of commercial contract drafting, practical experiences)

Rate this post

Khóa học về thủ thuật soạn thảo Hợp đồng thương mại sẽ giúp các bạn tiếp cận và thuần thục từng bước cơ bản trong quá trình soạn thảo một bản hợp đồng thương mại dùng cho hoạt động doanh nghiệp.

The course on the preparation of the Commercial Contract will help you to approach and master the basic steps in the process of preparing a commercial contract for business activities.

Bạn sẽ học được gì
Nắm bắt được các kiến thức về hợp đồng thương mại và soạn thảo hợp đồng thương mại.
Hiểu được khái niệm về hợp đồng thương mại, phân biệt được tính chất của hợp đồng thương mại dùng trong hoạt động doanh nghiệp khác với các loại hợp đồng dân sự khác.
Hiểu được chủ thể của hợp đồng thương mại, những yêu cầu, nguyên tắc cần phải nắm rõ trong quá trình soạn thảo hợp đồng thương mại, tránh các lỗi cơ bản làm vô hiệu hợp đồng.
Hiểu được kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng thương mại nói chung và các loại Hợp đồng thương mại nói riêng.
Sử dụng các từ, cụm từ chính xác, phù hợp để xây dựng điều khoản của hợp đồng.
Có khả năng ứng dụng để soạn thảo các mẫu hợp đồng phù hợp với ngành nghề và yêu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

What you will learn 
Capture the knowledge of commercial contracts and draft commercial contracts. 
Understand the concept of commercial contracts, distinguish the nature of commercial contracts used in business operations other than other types of civil contracts. 
Understanding the subject of the commercial contract, the requirements and principles that need to be understood in the process of drafting a commercial contract, avoiding basic errors of contract invalidation. 
Understand the techniques for drafting commercial contracts in general and types of commercial contracts in particular. 
Use correct, appropriate words and phrases to build terms of contracts. 
It is possible to apply for drafting contract forms that are suitable for the industry and business requirements of the business.


Giới thiệu khóa học
Đàm phán hợp đồng thành công là chìa khóa mở ra con đường kinh doanh thành công của doanh nghiệp. Chính vì thế việc xây dựng những điều khoản của Hợp đồng hoàn hảo sẽ giúp các doanh nghiệp dành lợi thế trong các đàm phán thương mại.

Vậy làm thế nào để soạn thảo một bản hợp đồng thương mại hoàn chỉnh?
Bạn không biết bắt đầu từ đâu?
Bạn có hợp đồng mẫu nhưng không biết cách ứng dụng vào vấn đề cần soạn thảo của mình như thế nào?
Bạn không lường trước được các rủi ro pháp lý của Hợp đồng thương mại?

Hãy đến với khóa học Cẩm nang soạn thảo hợp đồng thương mại, những kinh nghiệm thực tế tại Unica.vn.
Khóa học về thủ thuật soạn thảo Hợp đồng thương mại sẽ giúp các bạn tiếp cận và thuần thục từng bước cơ bản trong quá trình soạn thảo một bản hợp đồng thương mại dùng cho hoạt động doanh nghiệp.

Với vai trò là người hỗ trợ/tư vấn/trực tiếp soạn thảo Hợp đồng thương mại, bạn sẽ biết cách thức trình bày nội dung hợp đồng một cách chặt chẽ, mang đầy đủ tính pháp lý, hạn chế tối đa rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa các bên.

Introduction of courses 
Successful negotiation of contracts is the key to a successful business path of business. Therefore, building the terms of the Perfect Contract will help businesses take advantage of trade negotiations.

So how to prepare a complete commercial contract? 
You do not know where to start? 
You have a sample contract but don’t know how to apply it to your drafting problem? 
You do not anticipate the legal risks of commercial contracts?

Come to the course of Trading Contract Drafting, practical experience at Unica.vn. 
The course on the preparation of the Commercial Contract will help you to approach and master the basic steps in the process of preparing a commercial contract for business activities.

As a facilitator / consultant / directly drafting a commercial contract, you will know how to present the content of the contract closely, bring full legal status, minimize legal risks the process of contract implementation between the parties.Nội dung khóa học
Phần 1: Giới thiệu Tổng Quan
Bài 1: Giới thiệu và yêu cầu khóa học
Học thử
00:04:10
Phần 2: Khái quát về hợp đồng thương mại và kỹ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại
Bài 2: Khái quát chung về hợp đồng thương mại
Học thử
00:03:27
Bài 3: Các bước soạn thảo hợp đồng thương mại
Học thử
00:03:27
Bài 4: Yêu cầu chung về soạn thảo hợp đồng thương mại

00:08:35
Bài 5: Soạn thảo hình thức và phần mở đầu của hợp đồng thương mại

00:07:34
Phần 3: Kỹ thuật soạn thảo các điều khoản cơ bản của Hợp đồng thương mại
Bài 6: Kỹ thuật soạn thảo điều khoản cơ bản của hợp đồng thương mại (Phần 1)

00:06:52
Bài 7: Kỹ thuật soạn thảo điều khoản cơ bản của hợp đồng thương mại (Phần 2)

00:03:56
Bài 8: Kỹ thuật soạn thảo điều khoản cơ bản của hợp đồng thương mại (Phần 3)

00:05:32
Bài 9: Kỹ thuật soạn thảo điều khoản cơ bản của hợp đồng thương mại (Phần 4)

00:05:31
Bài 10: Kỹ thuật soạn thảo phụ lục hợp đồng và biên bản bổ sung hợp đồng

00:04:13
Phần 4: Thủ thuật soạn thảo các hợp đồng thương mại cụ thể
Bài 11: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa (Phần 1)

00:04:50
Bài 12: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa (Phần 2)

00:03:23
Bài 13: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa (Phần 3)

00:03:31
Bài 14: Tình huống thực tế và kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

00:07:54
Bài 15: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa (Phần 1)

00:05:28
Bài 16: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa (Phần 2)

00:03:25
Bài 17: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa (Phần 3)

00:03:00
Bài 18: Tình huống thực tế và kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa

00:03:53
Bài 19: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại dịch vụ (Phần 1)

00:03:19
Bài 20: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại dịch vụ (Phần 2)

00:02:44
Bài 21: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại dịch vụ (Phần 3)

00:04:15
Bài 22: Giải đáp Các tình huống vướng mắc trong soạn thảo hợp đồng dịch vụ

00:05:00
Bài 23: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Phần 1)

00:04:04
Bài 24: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Phần 2)

00:03:45
Bài 25: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Phần 3)

00:05:20
Bài 26: Giải đáp các tình huống vướng mắc trong soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

00:04:54
Phần 5: Tổng kết
Bài 27: Tổng kết nội dung khóa học

00:06:00

Course content 
Part 1: Introduction Overview 
Lesson 1: Introduction and course requirements 
Learn to try 
00:04:10 
Part 2: Overview of commercial contracts and techniques for drafting commercial contracts 
Lesson 2: General overview of commercial contracts 
Learn to try 
00:03:27 
Lesson 3: Steps to draft a commercial contract 
Learn to try 
00:03:27 
Lesson 4: General requirements for drafting a commercial contract

00:08:35 
Lesson 5: Prepare the form and the beginning of the commercial contract

00:07:34 
Part 3: Techniques for drafting the basic terms of the commercial contract 
Lesson 6: Techniques for drafting the basic terms of commercial contracts (Part 1)

00:06:52 
Lesson 7: Techniques for drafting basic terms of commercial contracts (Part 2)

00:03:56 
Lesson 8: Techniques for drafting basic terms of commercial contracts (Part 3)

00:05:32 
Lesson 9: Techniques for drafting basic terms of commercial contracts (Part 4)

00:05:31 
Lesson 10: Techniques for drafting appendixes of contracts and additional minutes of contracts

00:04:13 
Part 4: Procedure for drafting specific commercial contracts 
Lesson 11: Procedure for drafting a sales contract (Part 1)

00:04:50 
Lesson 12: Procedure for drafting a sales contract (Part 2)

00:03:23 
Lesson 13: Procedure for drafting a sales contract (Part 3)

00:03:31 
Lesson 14: Real-life situation and experience in drafting sales contracts

00:07:54 
Lesson 15: Procedure for drafting a freight contract (Part 1)

00:05:28 
Lesson 16: Procedure for drafting a freight contract (Part 2)

00:03:25 
Lesson 17: Procedure for drafting a freight contract (Part 3)

00:03:00 
Lesson 18: Real-life situation and experience in drafting a freight contract

00:03:53 
Lesson 19: Procedure for drafting a service trade contract (Part 1)

00:03:19 
Lesson 20: Procedure for drafting a service trade contract (Part 2)

00:02:44 
Lesson 21: Procedure for drafting a service trade contract (Part 3)

00:04:15 
Lesson 22: Answer Answers Trouble situations in drafting service contracts

00:05:00 
Lesson 23: Procedure for drafting a business cooperation contract (Part 1)

00:04:04 
Lesson 24: Procedure for drafting a business cooperation contract (Part 2)

00:03:45 
Lesson 25: Procedure for drafting a business cooperation contract (Part 3)

00:05:20 
Lesson 26: Answering troublesome situations in drafting a business cooperation contract

00:04:54 
Part 5: Summarizing 
Lesson 27: Summarizing the course content

00:06:00

Thông tin giảng viên

2 học viên
2 khóa học
Nguyễn Thị Thu Hoài
Thạc sĩ, Luật sư
Với gần 20 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn pháp luật, pháp chế doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật về doanh nghiệp và hợp đồng.

Giảng viên dạy thực hành các bộ môn Luật kinh tế, Pháp luật đại cương, Kỹ thuật soạn thảo văn bản tại các trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đại học Mở Hà Nội, đại học Trà Vinh, đại học Duy Tân, đại học Thái Nguyên, đại học Vinh…

Tham gia, phụ trách viết bài trên các trang tư vấn pháp luật trên nhiều báo, tạp chí danh tiếng như báo Pháp luật – Bộ Tư pháp, Giáo dục, Pháp luật & Đời sống, Doanh nhân và Pháp luật…

Tham gia giảng dạy nhiều chương trình bồi dưỡng kiến thức, khóa học về luật kinh tế, hợp đồng, kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý doanh nghiệp do các đơn vị và doanh nghiệp tổ chức.

8 năm liên tục (từ 2010 đến nay) được nhận cúp, bằng khen và danh hiệu Giảng viên doanh nhân có nhiều cống hiến nhất.

8 năm liên tục (từ 2010 đến nay) được nhận cúp, bằng khen và danh hiệu Giảng viên doanh nhân được yêu thích nhất.

Teacher information

Nguyen Thi Thu Hoai 
Master, Lawyer 
With nearly 20 years of experience in legal consulting, corporate law, especially in the field of business law and contracts.

Lecturers teach practice in subjects of Economic Law, General Law, Techniques for writing documents at Hanoi National Economics University, Hanoi Open University, Tra Vinh University, Duy Tan University , Thai Nguyen University, Vinh University …

Participate, in charge of writing articles on legal consultancy sites in many prestigious newspapers and magazines such as the Law Newspaper – Ministry of Justice, Education, Law & Life, Entrepreneurship and Law …

Participate in many programs to foster knowledge and courses on economic law, contracts, techniques for drafting business management documents organized by units and businesses.

8 consecutive years (from 2010 to present) receive trophies, certificates of merit and honors.

8 consecutive years (from 2010 to present) receive trophies, certificates of merit and titles of the most popular business lecturers.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*