Home » Handmade

Handmade

Duy trì mục tiêu với nhịp tim của bạn (Staying on Target With Your Heart Rate)

    Khi nói đến tập thể dục aerobic, bạn cần phải chắc chắn rằng bạn nhận được trái tim của bạn chỉ là số tiền phải của hoạt động. Trong khi nhiều người nghĩ rằng họ cần phải đẩy mình đến giới hạn, thực tế là bạn sẽ làm trái tim của bạn một ưu tiên bằng cách ở ...
Read More »