Home » Cơ sở dữ liệu » Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1 (Data Structure and Algorithm – Episode 1)

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1 (Data Structure and Algorithm – Episode 1)

Rate this post

Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

Setting up data structures and algorithms in C ++ helps students easily absorb new languages

Bạn sẽ học được gì
Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python…
Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
Có thể ứng dụng viết Blockchain
Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất
Giới thiệu khóa học
Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#…

Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++

Hàm và đệ qui

Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân

Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort…

Danh sách liên kết: Đơn, đôi

Stack và Queue

Tree: Cây nhị phân tìm kiếm

Cơ bản về đánh giá giải thuật

What will you learn? 
Get comprehensive knowledge of C ++ programming language, data structure 
As the basis for learning the following courses: C # programming, java programming, Android programming, Python … 
Mastering C ++ will help students easily acquire new languages 
Can participate in projects related to C ++ programming 
Can write applications Blockchain 
Special create logical programming thinking best 
About courses 
Courses provide knowledge Data structures and algorithms

Provide opportunities to practice creating CTD applications and Algorithms with C ++ right in the learning process

After completing the course, students will have knowledge to continue learning different subjects: Python, Java programming, programming Android, C # …

Installing data structures and algorithms in C ++

Function and recursion

Search algorithms: Linear, binary

Sorting algorithms: Bubble Sort, selection sort, quick sort …

Link list: Single, double

Stack and Queue

Tree: Search binary tree

Basics of algorithm assessment

Nội dung khóa học
Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Học thử
00:09:16
Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Học thử
00:05:24
Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị
Học thử
00:14:25
Phần 2: Giải thuật đệ qui
Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động

00:06:23
Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính)

00:17:18
Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi)

00:21:19
Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân)

00:17:42
Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến)

00:37:39
Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng)

00:14:29
Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ)

00:13:18
Bài 11: Bài tập rèn luyện – Chuyển cơ số 10->2

00:22:57
Bài 12: Bài tập rèn luyện – Tổ hợp

00:06:03
Bài 13: Bài tập rèn luyện – Tháp hà nội

00:35:21
Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện

00:02:53
Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm
Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng

00:05:07
Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở

00:26:29
Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc

00:25:26
Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở

00:35:12
Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc

00:15:32
Bài 20: Bài tập rèn luyện – Tìm tuyến tính Mảng cơ sở

00:18:29
Bài 21: Bài tập rèn luyện – Tìm nhị phân Mảng cơ sở

00:11:28
Bài 22: Bài tập rèn luyện – Tìm kiếm Mảng cấu trúc

00:16:03
Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện

00:05:05
Phần 4: Các giải thuật sắp xếp
Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng

00:12:22
Bài 25: Bubble Sort – Lý thuyết

00:15:38
Bài 26: Bubble Sort – Triển khai

00:12:48
Bài 27: Bubble Sort – Chạy tay từng bước

00:39:05
Bài 28: Selection Sort – Lý thuyết

00:07:40
Bài 29: Selection Sort – Triển khai

00:12:14
Bài 30: Selection Sort – Chạy tay từng bước

00:39:04
Bài 31: Insertion Sort – Lý thuyết

00:10:02
Bài 32: Insertion Sort – Triển khai

00:11:48
Bài 33: Insertion Sort – Chạy tay từng bước

00:39:47
Bài 34: Interchange Sort – Lý thuyết

00:08:16
Bài 35: Interchange Sort – Triển khai

00:10:29
Bài 36: Interchange Sort – Chạy tay từng bước

00:29:13
Bài 37: Quick Sort – Lý thuyết

00:13:50
Bài 38: Quick Sort – Triển khai

00:17:58
Bài 39: Quick Sort – Chạy tay từng bước

00:53:46
Bài 40: Merge Sort – Lý thuyết

00:09:08
Bài 41: Merge Sort – Triển khai

00:24:03
Bài 42: Merge Sort – Chạy tay từng bước

02:04:49
Bài 43: Bài tập rèn luyện – Sắp xếp mảng cơ sở

00:38:29
Bài 44: Bài tập rèn luyện – Sắp xếp mảng cấu trúc

00:30:30
Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện

00:03:45
Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead
Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết

00:07:36
Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn

00:08:40
Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn

00:05:16
Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn

00:10:58
Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

00:13:17
Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

00:15:18
Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

00:19:46
Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn

00:15:25
Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn

00:06:13
Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

00:06:46
Bài 56: Hủy danh sách

00:08:02
Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở

00:38:56
Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc

00:40:02
Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện

00:04:40
Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail
Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn

00:07:24
Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn

00:06:56
Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

00:10:11
Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

00:13:29
Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

00:22:06
Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn

00:17:17
Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn

00:05:35
Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

00:06:19
Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở

00:21:57
Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc

00:19:31
Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện

00:04:31

Course Content 
Part 1: Discussing Data Structures and Algorithms 
Lesson 1: Correlation between Data Structure and Algorithms 
Learning about 
00:09:16 
Lesson 2: C ++ and languages ​​that deploy Data Structure and algorithm 
Learning to try 
00:05:24 
Lesson 3: Some concepts need to be prepared 
Learning to try 
00:14:25 
Part 2: Recursive algorithm 
Lesson 4: Introduction to recursive functions and operation mechanisms

00:06:23 
Lesson 5: LINEAR RECURSION (linear recursion)

00:17:18 
Lesson 6: TAIL RECURSION (tail recursion)

00:21:19 
Lesson 7: BINARY RECURSION (binary recursion)

00:17:42 
Lesson 8: EXPONENTIAL RECURSION (multi-path recursion)

00:37:39 
Lesson 9: NESTED RECURSION (cage recursion)

00:14:29 
Lesson 10: MUTUAL RECURSION (reciprocal recursion)

00:13:18 
Lesson 11: Training exercises – Mechanical transfer number 10-> 2

00:22:57 
Lesson 12: Training exercise – Combination

00:06:03 
Lesson 13: Training exercises – Hanoi Tower

00:35:21 
Lesson 14: Self-training exercises

00:02:53 
Part 3: Search algorithms 
Lesson 15: Data structures and corresponding search algorithms

00:05:07 
Lesson 16: Linear search algorithm on the base array

00:26:29 
Lesson 17: Algorithm of linear search on structural arrays

00:25:26 
Lesson 18: Algorithm of binary search on the base array

00:35:12 
Lesson 19: Algorithm of binary search on structure array

00:15:32 
Lesson 20: Training exercises – Find linear Basics

00:18:29 
Lesson 21: Training exercises – Finding binary Basics

00:11:28 
Lesson 22: Training exercises – Searching for Structures

00:16:03 
Lesson 23: Self-training exercises

00:05:05 
Part 4: Sorting algorithms 
Lesson 24: Data structures and corresponding sorting algorithms

00:12:22 
Lesson 25: Bubble Sort – Theory

00:15:38 
Lesson 26: Bubble Sort – Deploy

00:12:48 
Lesson 27: Bubble Sort – Running hands step by step

00:39:05 
Lesson 28: Selection Sort – Theory

00:07:40 
Lesson 29: Selection Sort – Deploy

00:12:14 
Lesson 30: Selection Sort – Running hands step by step

00:39:04 
Lesson 31: Insertion Sort – Theory

00:10:02 
Lesson 32: Insertion Sort – Deploy

00:11:48 
Lesson 33: Insertion Sort – Running hands step by step

00:39:47 
Lesson 34: Interchange Sort – Theory

00:08:16 
Lesson 35: Interchange Sort – Deploy

00:10:29 
Lesson 36: Interchange Sort – Running hands step by step

00:29:13 
Lesson 37: Quick Sort – Theory

00:13:50 
Lesson 38: Quick Sort – Deploy

00:17:58 
Lesson 39: Quick Sort – Run hands step by step

00:53:46 
Lesson 40: Merge Sort – Theory

00:09:08 
Lesson 41: Merge Sort – Deploy

00:24:03 
Lesson 42: Merge Sort – Running hands step by step

02:04:49 
Lesson 43: Training exercises – Arrange the basic array

00:38:29 
Lesson 44: Training exercises – Arrange the structure array

00:30:30 
Lesson 45: Self-training exercises

00:03:45 
Part 5: PHead single-management link list 
Lesson 46: Linked list and list

00:07:36 
Lesson 47: Concept and data structure of a single linked list

00:08:40 
Lesson 48: How to create a Node and a single linked list

00:05:16 
Lesson 49: Browse the single link list

00:10:58 
Lesson 50: Insert the Node at the top of the single linked list

00:13:17 
Lesson 51: Insert the Node at the end of the single link list

00:15:18 
Lesson 52: Insert the Node in the middle of the single link list

00:19:46 
Lesson 53: Remove the Node from the single link list

00:15:25 
Lesson 54: Search on the single link list

00:06:13 
Lesson 55: Arrange on the single linked list

00:06:46 
Lesson 56: Cancel the list

00:08:02 
Lesson 57: Training exercises – basic linked list

00:38:56 
Lesson 58: Training exercises – a list of linked structure types

00:40:02 
Lesson 59: Self-training exercises

00:04:40 
Part 6: Single linked list – pHead management and pTail 
Lesson 60: Data structure and how to create Node for single linked list

00:07:24 
Lesson 61: Browse the single link list

00:06:56 
Lesson 62: Insert the Node at the top of the single linked list

00:10:11 
Lesson 63: Insert the Node at the end of the single link list

00:13:29 
Lesson 64: Insert the Node in the middle of the single link list

00:22:06 
Lesson 65: Remove the Node from the single link list

00:17:17 
Lesson 66: Search on the single link list

00:05:35 
Lesson 67: Arrange on the single link list

00:06:19 
Lesson 68: Training exercises – basic type linked list

00:21:57 
Lesson 69: Training exercises – a list of structure type links

00:19:31 
Lesson 70: Self-training exercises

00:04:31

Thông tin giảng viên

Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Teacher information

Lecturer: Tran Duy Thanh

About teaching (since 2009):

Qualifications: Master of computer science graduated from National University of Ho Chi Minh City, University of Information Technology

The schools have been teaching:

Idustrial University Ho Chi Minh City

Dong Nai University of Technology (Head of Software Technology Department)

University of Natural Sciences HCMC – Informatics Center

University of Economics and Law

About enterprises (since 2005):

Qualifications: Bachelor of General Business Administration, University of Economics Ho Chi Minh City. Computer science engineer, Ho Chi Minh City Industrial University

Shareholders of Hung Gia Saigon Joint Stock Company

Position: Director of Strategy

KIC Company (http://kicthermal.com/)

System Profiling – participates in many major projects of the company

Science project at National University level:

Participating in national university-level science project, 2013-2015 implementation period, scientific project name “Building a thematic social network analysis system and applying to social networks in universities “, Code B2013-26-02, graded well, accepted on December 10, 2015

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*