Home » KHÓA HỌC ONLINE » Chatbot Messenger – Bán hàng và Chăm sóc khách hàng tự động với Chatbot (Chatbot Messenger – Sales and Care of customers automatically with Chatbot)

Chatbot Messenger – Bán hàng và Chăm sóc khách hàng tự động với Chatbot (Chatbot Messenger – Sales and Care of customers automatically with Chatbot)

Rate this post

Từng bước tạo ra 1 chatbot tự động bán hàng, chăm sóc khách hàng, tạo thẻ VIP, tạo và quản lý đơn hàng..

Step by step create an automatic chatbot for sales, customer care, VIP card creation, creating and managing orders ..

Bạn sẽ học được gì
Biết cách tạo Chatbot trên Facebook Messenger
Xây dựng kịch bản bán hàng tự động nhanh chóng và dễ dàng
Giúp tăng doanh số và lợi nhuận khi bán hàng trên Facebook Fanpage
Tự tin kiếm tiền, hành nghề cài đặt & vận hành Chatbot Facebook Messenger.

What you will learn 
Know how to create a Chatbot on Facebook Messenger 
Build a quick and easy automated sales script 
Help increase sales and profits when selling on Facebook Fanpage 
Confidently make money, practice installation & operation Chatbot Facebook Messenger.


Giới thiệu khóa học
Chatbot là một phần mềm máy tính giúp Doanh Nghiệp và Người bán hàng online có thể nói chuyện trực tiếp với khách hàng, hoàn toàn tự động.

Chatbot Messenger là phần mềm kết nối với Facebook Messenger, giúp hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng có thể thực hiện tự động.

Khóa học Chatbot Messenger cùng CEO Nguyễn Trọng Thơ sẽ hướng dẫn bạn từng bước để tạo ra 1 chatbot với các kịch bản bán hàng, chăm sóc khách hàng, tạo thẻ thành viên VIP, tạo và quản lý đơn hàng.

Khóa học được biên tập ngắn gọn, dễ hiểu, bất kỳ ai điều có thể xem và làm theo. Kết thúc khóa học, bạn sẽ có ngay một Chatbot với kịch bản chăm sóc khách hàng tự động.

Tham gia ngay khóa học tại Unica để sở hữu công cụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và không còn lo lắng vì bạn để sót khách hàng đã từng ghé qua Page của bạn.

Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng quan về Chatbot
Bài 1: Chatbot là gì?

00:03:40
Bài 2: Kịch bản mẫu về bán hàng tự động với Chatbot Messenger
Học thử
00:02:20
Phần 2: Kết nối và cấu hình Chatbot
Bài 3: Kết nối Fanpage với Chatbot

00:01:57
Bài 4: Cài đặt SHOP, phân quyền user quản lý SHOP

00:02:22
Bài 5: Cài đặt Page

00:01:54
Bài 6: Thiết lập tin nhắn chào mừng – Welcome Messenger

00:01:15
Bài 7: Thiết lập tin nhắn trả lời mặc định khi bot không hiểu

00:00:56
Bài 8: Kết nối lại và Ngắt kết nối Fanpage

Phần 3: Livechat và quản lý bán hàng trên Fanpage
Bài 9: Tại sao bạn cần phần mềm quản lý bán hàng trên Fanpage

00:03:12
Bài 10: Live chat và thiết lập trạng thái hội thoại

00:07:58
Bài 11: Thiết lập tag quản lý khách hàng

00:01:26
Bài 12: Quản lý danh sách khách hàng

00:02:10
Bài 13: Chiến dịch: gửi tin nhắn tới tất cả khách hàng

00:02:22
Phần 4: Xây dựng block tin nhắn
Bài 14: Tạo và quản lý block tin nhắn

00:03:29
Bài 15: Tạo tin nhắn hiển thị hình ảnh và văn bản

00:01:56
Bài 16: Gallery – tin nhắn danh sách sản phẩm

00:02:39
Bài 17: Typing – đang chờ trả lời

00:01:24
Bài 18: Quick reply – tin nhắn trả lời nhanh

00:02:37
Bài 19: User Input – Tạo form đăng ký mua hàng

00:03:55
Bài 20: Gửi email khi có đơn hàng mới

00:02:00
Bài 21: Lưu thông tin đơn hàng vào Google Sheet

00:03:00
Bài 22: Tạo thẻ VIP gắn tên và avatar của khách

00:03:13
Phần 5: Phần 4 – CSKH tự động với Chatbot
Bài 23: Cài đặt menu tin nhắn

00:01:51
Bài 24: Hiệu ứng đám đông

00:03:04
Bài 25: Kịch bản #1: Auto Reply

00:02:10
Bài 26: Keyword – Tự động trả lời comment và inbox

00:04:29
Bài 27: Công thức biến người lạ thành người quen

00:03:42
Bài 28: Kịch bản #2: Auto Inbox

00:02:47
Bài 29: Sequence – Chuỗi tin nhắn CSKH tự động

00:04:22
Bài 30: JSON API – Tự động gửi thông báo từ bên thứ 3

Phần 6: Grow Tool: xây dựng danh sách khách hàng
Bài 31: Chiến lược tăng Subscriber

00:02:08
Bài 32: Tạo Landing Page tặng quà

00:02:24
Bài 33: Tạo link ref và QR code

00:06:06
Bài 34: Tạo popup khi khách truy cập vào website

00:04:51
Bài 35: Tạo Mini Game quay số trúng thưởng

00:06:20
Bài 36: Thu hút khách hàng bằng Facebook Ads

00:05:05
Bài 37: Chuyển khách hàng từ Chatbot khác về Fchat

00:02:29
Phần 7: Tổng kết
Bài 38: Kiếm tiền với Chatbot

00:03:05
Bài 39: Tổng kết

Introducing 
Chatbot course is a computer software that helps Businesses and Online Sellers can talk directly with customers, fully automatic.

Chatbot Messenger is a software that connects with Facebook Messenger, making sales and customer care operations possible automatically.

Chatbot Messenger with CEO Nguyen Trong Tho will guide you step by step to create a chatbot with sales scripts, customer care, creating VIP membership cards, creating and managing orders.

The course is edited short, easy to understand, anyone can see and follow. At the end of the course, you will immediately have a Chatbot with an automated customer care scenario.

Join the course at Unica to have a professional customer care tool and no longer worry because you leave customers who have visited your Page.

Course content 
Part 1: Overview of Chatbot 
Lesson 1: What is Chatbot?

00:03:40 
Lesson 2: Sample script for automatic sales with Chatbot Messenger 
Try out 
00:02:20 
Part 2: Connect and configure Chatbot 
Lesson 3: Connect Fanpage with Chatbot

00:01:57 
Lesson 4: SHOP settings, SHOP management user rights

00:02:22 
Lesson 5: Installing Page

00:01:54 
Lesson 6: Set up welcome messages – Welcome Messenger

00:01:15 
Lesson 7: Set the default reply message when the bot doesn’t understand

00:00:56 
Lesson 8: Reconnecting and Disconnecting Fanpage

Part 3: Livechat and sales management on Fanpage 
Lesson 9: Why do you need sales management software on Fanpage

00:03:12 
Lesson 10: Live chat and set up conversation status

00:07:58 
Lesson 11: Set up a customer management tag

00:01:26 
Lesson 12: Manage customer lists

00:02:10 
Lesson 13: Campaign: send a message to all customers

00:02:22 
Part 4: Building a message block 
Lesson 14: Creating and managing a message block

00:03:29 
Lesson 15: Create messages displaying images and text

00:01:56 
Lesson 16: Gallery – message product list

00:02:39 
Lesson 17: Typing – waiting for a reply

00:01:24 
Lesson 18: Quick reply – quick reply message

00:02:37 
Lesson 19: User Input – Create a purchase registration form

00:03:55 
Lesson 20: Send an email when a new order arrives

00:02:00 
Lesson 21: Save order information in Google Sheet

00:03:00 
Lesson 22: Create a VIP card with guests’ names and avatars

00:03:13 
Part 5: Part 4 – Automatic chat with Chatbot 
Lesson 23: Setting up the message menu

00:01:51 
Lesson 24: Crowd effect

00:03:04 
Lesson 25: Scenario # 1: Auto Reply

00:02:10 
Lesson 26: Keyword – Automatically answer comments and inbox

00:04:29 
Lesson 27: The formula turns strangers into acquaintances

00:03:42 
Lesson 28: Scenario # 2: Auto Inbox

00:02:47 
Lesson 29: Sequence – Automatic CCKH message chain

00:04:22 
Lesson 30: JSON API – Automatically send notifications from 3rd parties

Part 6: Grow Tool: build client list 
Lesson 31: Strategy to increase Subscriber

00:02:08 
Lesson 32: Create a Landing Page for gifts

00:02:24 
Lesson 33: Create a ref and QR code link

00:06:06 
Lesson 34: Create a popup when visitors visit the website

00:04:51 
Lesson 35: Create a mini-lottery winning game

00:06:20 
Lesson 36: Attract customers with Facebook Ads

00:05:05 
Lesson 37: Transferring customers from another Chatbot to Fchat

00:02:29 
Part 7: Summary 
Lesson 38: Make money with Chatbot

00:03:05 
Lesson 39: Summary

Thông tin giảng viên

Nguyễn Trọng Thơ
Chuyên gia Marketing Online – CEO iNET
Chuyên gia Marketing online Nguyễn Trọng Thơ – CEO iNET đã có hơn 14 năm kinh nghiệm đào tạo, giảng dạy và chia sẻ về Marketing online.

Anh đã giúp cho hàng chục nghìn người, trong đó có rất nhiều chủ doanh nghiệp và các cá nhân đã tìm ra phương hướng và hoạch định lại hoạt động kinh doanh của họ hiệu quả hơn.

Mục tiêu của anh là chia sẻ cho hơn 1.000.000 người và giúp cho hàng ngàn người thành công trên Internet.

Nhiều sự kiện lớn về Đào tạo Kinh doanh Online, Internet Marketing dưới sự tham gia của anh với tư cách host – người giảng dạy: Trainer Summit 2017, Affiliate Summit 2017, Internet Marketing,…

Teacher information

Nguyen Trong Tho 
Online Marketing Specialist – CEO iNET 
Online Marketing Specialist Nguyen Trong Tho – CEO iNET has over 14 years of experience in training, teaching and sharing on Online Marketing.

He has helped tens of thousands of people, many of them business owners and individuals who have figured out the direction and redesigned their businesses more effectively.

His goal is to share more than 1,000,000 people and help thousands of people succeed on the Internet.

Many major events on Online Business Training, Internet Marketing under his participation as host – trainer: Trainer Summit 2017, 2017 Affiliate Summit, Internet Marketing, …

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*