Home » KHÓA HỌC ONLINE » Học đệm hát Piano cấp tốc (Learn fast piano singing accompaniment)

Học đệm hát Piano cấp tốc (Learn fast piano singing accompaniment)

Rate this post

Đăng ký khóa học nếu bạn muốn đệm 1 bài hát trên đàn Piano một cách dễ dàng nhất, nhanh chóng không tốn quá nhiều thời gian.

Register for a course if you want to cushion 1 song in a piano in the easiest way, it doesn’t take too long.

Bạn sẽ học được gì
Biết cách đệm Piano của 11 điệu nhạc phổ biến.
Phương pháp dạy dễ hiểu và phù hợp với mọi lứa tuổi để có thể theo đuổi niềm đam mê chơi đàn và hát.
Tạo được sự phát triển và nâng cao tay nghề của các bạn đang chơi đàn Organ hay nhạc công.
Bạn được thực hành trên những bài nhạc trẻ trung, mang lại cảm giác thoải mái và giải trí sau giờ làm việc căng thẳng.

What you will learn 
Know how to play the Piano of 11 popular songs. 
The teaching method is easy to understand and suitable for all ages to pursue the passion for playing and singing. 
Create your development and improve your skills playing an organ or musician. 
You can practice on youthful songs, bring comfort and entertainment after stressful working hours. 


Giới thiệu khóa học
Bạn muốn đệm 1 bài hát trên đàn Piano một cách dễ dàng nhất, nhanh chóng không tốn quá nhiều thời gian?

Giảng viên “Thiện Organ”, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy piano cổ điển, hiện đại và đặc biệt là piano đệm hát sẽ giúp các bạn trong khóa học này bao gồm đầy đủ 11 điệu nhạc phổ biến trong đệm hát. Với phương pháp dạy dễ hiểu và phù hợp với mọi lứa tuổi để có thể theo đuổi niềm đam mê chơi đàn và hát.
Hãy đến với khóa học “Học đệm hát Piano cấp tốc” của giảng viên Thiện Organ bạn có thể tự tin đệm một bài hát trên đàn Piano.
Vậy tại sao bạn nên học khóa học này?
Giảng viên sẽ hướng dẫn bạn một cách đệm có thể áp dụng vào nhiều bài hát.
Bạn sẽ rất hứng thú vào bài giảng với tiêu chí NHIỆT TÌNH – HẾT MÌNH – VUI VẺ – DỄ HIỂU.
Với khóa đệm hát Piano này sẽ tạo sự phát triển và nâng cao tay nghề của các bạn đang chơi đàn Organ hay nhạc công.

About the course 
Want to cushion 1 song in a piano in the easiest way, quickly without spending too much time?

Lecturer “Thien Organ”, with many years of experience in teaching classical, modern piano and especially the piano accompaniment will help you in this course including full 11 popular music in the accompaniment. With teaching methods that are easy to understand and suitable for all ages, you can pursue your passion for playing and singing. 
Come to the course “Learn fast piano lessons” by Thien Organ lecturer, you can confidently buffer a song on the piano. 
So why should you study this course? 
Trainers will guide you on a buffer that can be applied to many songs. 
You will be very interested in the lecture with the CRITICAL – EXTREMELY – HAPPY – criterion. 
With this Piano accompaniment course, you will develop and improve your skills playing the organ or musician.

Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng quan về đệm hát Piano
Bài 1: Các ký hiệu và thuật ngữ cơ bản trong âm nhạc
Học thử
00:05:00
Bài 2: Bài tập luyện ngón cơ bản

00:10:35
Phần 2: Các thế bấm hợp âm
Bài 3: Các thế bấm hợp âm Gốc – Đảo 1 – Đảo 2

00:03:56
Bài 4: Các thế bấm hợp âm Trưởng – Thứ – Giảm

00:07:55
Bài 5: Thế bấm hợp âm Piano

00:02:50
Phần 3: Học đệm và thực hành điệu Valse
Bài 6: Cách đệm điệu Valse (Waltz)

00:05:50
Bài 7: Đệm mẫu bài: Bụi phấn

00:05:40
Bài 8: Đệm mẫu bài: Happy birthday

00:06:38
Bài 9: Đệm mẫu bài: Chắc ai đó sẽ về

00:07:55
Phần 4: Học đệm và thực hành điệu Boston
Bài 10: Học đệm điệu Boston

00:02:12
Bài 11: Đệm mẫu và học đệm bài: Nhật kí của mẹ

00:05:12
Phần 5: Học đệm và thực hành điệu Slowsurf
Bài 12: Học đệm điệu Slowsurf (Ballad)

00:07:54
Bài 13: Đệm mẫu và học đệm bài: Làm vợ anh nhé

00:04:15
Phần 6: Học đệm và thực hành điệu Fox
Bài 14: Học đệm điệu Fox

00:07:04
Bài 15: Học đệm bài: Một nhà

00:04:37
Phần 7: Học đệm và thực hành điệu Chachacha
Bài 16: Học đệm điệu Chachacha

00:04:56
Bài 17: Đệm mẫu và học đệm bài: Lời yêu thương

00:04:24
Phần 8: Học đệm và thực hành điệu Disco
Bài 18: Học đệm điệu Disco

00:05:33
Bài 19: Đệm mẫu và học đệm bài: Điều anh biết

00:05:12
Phần 9: Học đệm và thực hành điệu Twist
Bài 20: Học đệm điệu Twist

00:07:29
Bài 21: Đệm mẫu và học đệm bài: 60 năm cuộc đời

00:03:48
Phần 10: Học đệm và thực hành điệu Slowrock
Bài 22: Học đệm điệu Slowrock

00:04:52
Bài 23: Đệm mẫu bài: Vết mưa

00:03:11
Bài 24: Học đệm bài: Vết mưa điệu Slowrock

00:04:02
Phần 11: Học đệm và thực hành điệu Bolero
Bài 25: Học đệm điệu Bolero

00:05:10
Bài 26: Đệm mẫu và học đệm bài: Duyên phận

00:05:14
Phần 12: Học đệm và thực hành điệu Tango
Bài 27: Học đệm điệu Tango

00:05:52
Bài 28: Đệm mẫu và học đệm bài: Bài Tango buồn

00:03:35
Phần 13: Học đệm và thực hành điệu Funky
Bài 29: Học đệm điệu Funky

00:04:56
Bài 30: Đệm mẫu và học đệm bài: Vợ người ta – Tình yêu màu nắng

00:03:33
Bài 31: Tổng kết khóa học

00:01:57

Course content 
Part 1: Overview of Piano singing lessons 
Lesson 1: Basic symbols and terminology in music 
Learn about 
00:05:00 
Lesson 2: Basic finger exercises

00:10:35 
Part 2: Alternatives to chord 
Lesson 3: How to press the chord Original – Island 1 – Island 2

00:03:56 
Lesson 4: The heads of the chord Manager – The – Fall

00:07:55 
Lesson 5: Press the Piano chords

00:02:50 
Part 3: Learning to buffer and practice the Valse tune 
Lesson 6: How to cushion the Valse tone (Waltz)

00:05:50 
Lesson 7: Cushioning the lesson: Dust

00:05:40 
Lesson 8: Cushioning the lesson: Happy birthday

00:06:38 
Lesson 9: Cushioning the lesson: Someone will probably come back

00:07:55 
Part 4: Learning to buffer and practice Boston rhymes 
Lesson 10: Learning Boston rhythm

00:02:12 
Lesson 11: Sample padding and lesson study: Mother’s Diary

00:05:12 
Part 5: Learning to cushion and practice the Slowsurf tune 
Lesson 12: Learning the Slowsurf rhythm (Ballad)

00:07:54 
Lesson 13: Sample padding and learning the lesson: Make my wife

00:04:15 
Part 6: Learn to practice and practice the Fox tune 
Lesson 14: Learn to play the Fox tune

00:07:04 
Lesson 15: Learning to write a lesson: A home

00:04:37 
Part 7: Learning to cushion and practice Chachacha 
Lesson 16: Learn the chachacha accompaniment

00:04:56 
Lesson 17: Padding and learning the lesson: Love

00:04:24 
Part 8: Learning to buff and practice the Disco tune 
Lesson 18: Learning to dance the disco

00:05:33 
Lesson 19: Sample padding and lesson study: What you know

00:05:12 
Part 9: Learn to buffer and practice the Twist. 
Lesson 20: Learn the twist

00:07:29 
Lesson 21: Sample cushioning and lesson study: 60 years of life

00:03:48 
Part 10: Learning to buffer and practice the Slowrock tune 
Lesson 22: Learning the accompaniment of the Slowrock

00:04:52 
Lesson 23: Cushioning the lesson: The rain

00:03:11 
Lesson 24: Learning to play cards: The rain of Slowrock

00:04:02 
Part 11: Learning to buffer and practice the Bolero style 
Lesson 25: Learning to cushion the Bolero

00:05:10 
Lesson 26: Sample cushion and learn to write lesson: Grace

00:05:14 
Part 12: Learning the accompaniment and practicing the tango. 
Lesson 27: Learning to cushion the Tango

00:05:52 
Lesson 28: Sample cushion and learn how to cushion the lesson: The Tango is sad

00:03:35 
Part 13: Learning to buffer and practice Funky rhythms 
Lesson 29: Learning to play Funky tune

00:04:56 
Lesson 30: Sample padding and learning how to write the lesson: His wife – Love is sunny

00:03:33 
Lesson 31: Summary of the course

00:01:57

Thông tin giảng viên Lê Thiện Chánh (Thiện Organ)
Trưởng Trung Tâm Âm Nhạc LA# Music
Lê Thiện Chánh, tên thường gọi “Thiện Organ”. Tốt nghiệp Sư Phạm Âm Nhạc, Khoa Nghệ Thuật, Đại Học Sài Gòn.

Anh có 7 năm kinh nghiệm giảng dạy, đệm đàn tại các phòng trà hát với nhau, nhà hàng tiệc cưới, Band nhạc. Phương pháp giảng dạy hoàn toàn mới và sáng tạo.

Giảng viên – Trưởng Trung Tâm Âm Nhạc LA# Music.

Có khả năng chơi tốt : Organ – Piano – Guitare – Trống – Ghita Vọng Cổ – Sáng tác nhạc.

Có kênh Youtube chuyên hướng dẫn A-Z về đàn organ đệm hát.

Information of lecturer Le Thien Chanh (Thien Organ) 
Head of LA # Music Music Center 
Le Thien Chanh, whose name is called “Thien Organ”. Graduated Music Education, Faculty of Arts, Saigon University.

He has 7 years of teaching experience, accompaniment at teahouses, wedding restaurants, music bands. Completely new and innovative teaching methods.

Lecturer – Head of LA # Music Music Center.

Good play: Organ – Piano – Guitare – Drum – Guitar Vong Co – Composing music.

There is a Youtube channel dedicated AZ guide on singing accompaniment.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*