Home » CÔNG NGHỆ THÔNG TIN » HỌC LẬP TRÌNH C/C++ TỪ A – Z (LEARNING C / C ++ PROGRAMS FROM A – Z)

HỌC LẬP TRÌNH C/C++ TỪ A – Z (LEARNING C / C ++ PROGRAMS FROM A – Z)

Rate this post
Học lập trình C/C++ cơ bản và nâng cao
Learn advanced and advanced C / C ++ programming

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Bạn sẽ biết cách lập trình C++ đúng, đầy đủ.Sử dụng thư viện STL thành thạo cũng như kĩ thuật lập trình hàm.
You will know how to properly program C ++. Use the STL library as well as the functional programming technique.
Cung cấp đầy đủ các kiến thức lập trình để tạo ra một phần mềm xài được, cách xây dựng phần mềm từ ý tưởng đến thành phẩm.
Provide the full range of programming knowledge to create a software product, how to build software from idea to finished product.
Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu như, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc, kiểu tập tin, các câu lệnh rẽ nhánh, vòng lặp…
Use C / C ++ language proficiency with data types such as arrays, pointers, structured types, file types, branch statements, loops.
Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết bài toán phức tạp.
Know how to use recursive techniques to solve complex problems.
Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi (design, implement, test, and debug).
Design, build, test and debug (design, implement, test, and debug).
Là cơ sở để tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng.
The basis for object-oriented programming approach.
Đặc biệt, khả năng tự học thêm C++ hoặc học một ngôn ngữ khác khi đã có được căn bản vững từ khóa học này.
Especially, the ability to learn C ++ or learn another language once you have a solid foundation in this course.

 

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

– Tất cả mọi người yêu thích mảng lập trình, có thể không biết hoặc biết một ít lập trình.

– Everyone loves array programming, may not know or know a little programming.

 

– Học sinh, sinh viên, người đi làm ngành khác hoặc lập trình viên ngôn ngữ khác muốn refresh kiến thức C++, nâng cao khả năng lập trình của mình.

– Students, other working people or other language programmers who want to improve their C ++ knowledge, improve their programming capabilities.

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Ngôn ngữ C++ được phát triển từ ngôn ngữ C. C++ không phải là ngôn ngữ hướng đối tượng hoàn toàn mà là ngôn ngữ “đa hướng”. Vì C++ hỗ trợ cả lập trình hướng hành động và lập trình hướng đối tượng. Nó là một trong những ngôn ngữ phổ biến để viết các ứng dụng máy tính – và ngôn ngữ thông dụng nhất để lập trình games.  Bạn đang có nhu cầu học C/CC++, bạn đang tự học C/C++ nhưng gặp quá nhiều khóa khăn ?

Khóa học Học lập trình C/C++ TỪ A – Z giúp trang bị cho học viên các kỹ năng lập trình được minh hoạ cụ thể bằng ngôn ngữ lập trình C/C++ từ cơ bản đến nâng cao. Khóa học bao gồm các kỹ thuật lập trình trên các kiểu dữ liệu cơ bản, các phát biểu lựa chọn, câu lệnh điều khiển, vòng lặp, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc. Bên cạnh đó khóa học cũng trang bị cho học viên kiến thức xử lý tập tin, cách viết chương trình theo kiểu lập trình hàm…

Qua khóa học Học lập trình C/C++ TỪ A – Z tại Unica , học viên có thể tự nâng cao kỹ năng lập trình của mình, dễ dàng tiếp cận các ngôn ngữ cấp cao và công nghệ mới. Đây là khóa học tạo tiền đề tốt cho việc tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng, một phương pháp lập trình cần phải có của một lập trình viên.

C ++ language is developed from C language. C ++ is not a pure object-oriented language, but rather a “multi-directional” language. Because C ++ supports both object-oriented programming and object-oriented programming. It is one of the most popular languages ​​for writing computer applications – and the most common language for game programming. Are you in need of learning C / C ++, you are learning C / C ++ but have too many latches?
Course C / C ++ Programming from A – Z helps to equip students with specific programming skills in C / C ++ programming language from basic to advanced. The course covers programming techniques on basic data types, select statements, control statements, loops, arrays, pointers, structured types. Besides, the course also equips learners with knowledge of how to process files, how to write programs in a programmatic manner.
Through the course of C / C ++ Programming from UNICA, students can improve their programming skills by easily accessing high-level languages ​​and new technologies. This is a good course for approaching object-oriented programming methods, a must-have programming method for a programmer.

Nội dung khóa học:  HỌC LẬP TRÌNH C/C++ TỪ A – Z

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*