Home » Uncategorized » Học nói tiếng Anh trong vòng 1 tuần (Learn to speak English within 1 week)

Học nói tiếng Anh trong vòng 1 tuần (Learn to speak English within 1 week)

Rate this post

Học nói Tiếng Anh trong vòng 1 tuần? Bạn có tin không?

Learn to speak English within 1 week? Do you believe it?

Bạn sẽ học được gì
Sử dụng thành thạo 600 từ vựng cơ bản của Tiếng Anh.
Nghe và nói được Tiếng Anh cơ bản khá trôi chảy.
Phát âm tốt và chuẩn hơn.
Nâng cao vốn từ vựng và phản xạ giao tiếp.

What will you learn? 
Proficiently use 600 basic vocabulary of English. 
Listening and speaking English is quite fluent. 
Good pronunciation and more standard. 
Improve vocabulary and communication reflexes. 


Giới thiệu khóa học
Học nói Tiếng Anh trong vòng 1 tuần? Bạn có tin không?

Một vài bạn sẽ lắc đầu, một vài bạn thậm chí ngán ngẩm vì chính bản thân mình học cả năm trời vẫn còn ngại giao tiếp thực tế, huống gì là một tuần.

Thật khó mà tin nổi, phải vậy không?

Học ngoại ngữ cần năng khiếu, cần kinh nghiệm, 7 ngày ngắn ngủi làm sao có thể so sánh với cả một quá trình khổ luyện?

Hãy đến với khóa học Học nói tiếng Anh trong vòng 1 tuần tại Unica.vn. Khóa học sẽ đem đến cho bạn cái nhìn tổng quát về học ngôn ngữ, làm thế nào để học từ vựng, phát âm, ngữ pháp,…và điều quan trọng hơn làm thế nào thực hành qua giao tiếp thực tế?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Sử dụng thành thạo 600 từ vựng cơ bản của Tiếng Anh.
  • Phản xạ nghe nói Tiếng Anh tốt hơn.
    Với phương pháp giảng dạy hỏi đáp liên tục cùng sự nhiệt huyết của giảng viên, khóa học sẽ giúp tạo phản xạ nghe nói tốt cho người học.

Hãy để việc học ngoại ngữ trở thành một điều tự nhiên, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và khám phá được khả năng tiềm tàng của bản thân thông qua việc tiếp thu một ngôn ngữ mới.

Introduce the course 
Learn English speaking within 1 week? Do you believe it?

Some of you will shake your head, some of you are even bored because you have been studying for a whole year and still hesitate to communicate practically, let alone a week.

It’s hard to believe, isn’t it?

Learning a foreign language needs talent, experience, 7 short days how can it be compared to a whole process of hardship?

Come to the English Speaking course within 1 week at Unica.vn. The course will give you an overview of language learning, how to learn vocabulary, pronunciation, grammar, … and more importantly how to practice practical communication?

This course will help you:

  • Proficiently use 600 basic vocabulary of English.
  • The reflex heard English speak better. 
    With continuous teaching and answering methods with enthusiasm of lecturers, the course will help create good listening and listening reflexes for learners.

Let learning foreign language become a natural thing, you will feel the joy and discover your potential ability through the acquisition of a new language.

Nội dung khóa học
Phần 1: Giới thiệu tổng quan
Bài 1: Giới thiệu khóa học
Học thử
00:08:29
Phần 2: Từ vựng và câu dùng trong cuộc sống thường ngày
Bài 2: Giới thiệu chương
Học thử
00:07:20
Bài 3: Học 9 từ vựng các vật dụng xung quanh mình (Phần 1)
Học thử
00:08:47
Bài 4: Học 9 từ vựng các vật dụng xung quanh mình (Phần 2)

00:10:34
Bài 5: Học 9 từ vựng các vật dụng xung quanh mình (Phần 3)

00:10:19
Bài 6: Học 9 từ vựng các vật dụng xung quanh mình (Phần 4)

00:10:19
Bài 7: Học 9 từ vựng các vật dụng xung quanh mình (Phần 5)

00:09:34
Bài 8: Học 9 từ vựng các vật dụng xung quanh mình (Phần 6)

00:10:30
Bài 9: Học 9 từ vựng các vật dụng xung quanh mình (Phần 7)

00:10:28
Bài 10: Học 9 từ vựng các vật dụng xung quanh mình (Phần 8)

00:10:50
Bài 11: Học 9 từ vựng các vật dụng xung quanh mình (Phần 9)

00:11:09
Bài 12: Học 9 từ vựng các vật dụng xung quanh mình (Phần 10)

00:09:49
Bài 13: Tổng kết chương

00:06:29
Phần 3: Học và phát âm chuẩn 76 câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày
Bài 14: Giới thiệu chương

00:06:55
Bài 15: 8 câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày (Phần 1)

00:10:33
Bài 16: 8 câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày (Phần 2)

00:10:32
Bài 17: 8 câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày (Phần 3)

00:11:09
Bài 18: 8 câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày (Phần 4)

00:11:18
Bài 19: 8 câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày (Phần 5)

00:11:01
Bài 20: 8 câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày (Phần 6)

00:10:55
Bài 21: 8 câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày (Phần 7)

00:10:45
Bài 22: 8 câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày (Phần 8)

00:11:16
Bài 23: 8 câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày (Phần 9)

00:11:01
Bài 24: 8 câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày (Phần 10)

00:10:55
Bài 25: Tổng kết chương

00:08:30
Phần 4: Luyện tập hỏi đáp
Bài 26: Giới thiệu phương pháp: Hỏi đáp, tăng phản xạ nghe nói nhanh

00:08:30
Bài 27: Ask + Answer Lesson 1: Where, What, How long?

00:10:52
Bài 28: Ask + Answer Lesson 2: Is, How much, Who?

00:11:07
Bài 29: Ask + Answer Lesson 3: Does, How often, Who?

00:11:13
Bài 30: Ask + Answer Lesson 4: Where, Is, How many?

00:11:18
Bài 31: Ask + Answer Lesson 5: Who, Can, What, How many?

00:11:06
Bài 32: Ask + Answer Lesson 6: Is, What, How many?

00:10:48
Bài 33: Ask + Answer Lesson 7: Who, IS, What kind?

00:11:00
Bài 34: Ask + Answer Lesson 8: Who, How long, Where?

00:11:27
Bài 35: Ask + Answer Lesson 9: How many, Who, What?

00:10:55
Bài 36: Ask + Answer Lesson 10: How old – What – How much?

00:10:15

Course content 
Part 1: Overview of 
lesson Lesson 1: Introduce the course 
Learn to try 
00:08:29 
Part 2: Vocabulary and sentences used in everyday life 
Lesson 2: Introduce the chapter 
Learn to try 
00:07: 20 
Lesson 3: Learning 9 vocabulary items around you (Part 1) 
Learning to try 
00:08:47 
Lesson 4: Learning 9 vocabulary items around you (Part 2)

00:10:34 
Lesson 5: Learn 9 vocabulary items around you (Part 3)

00:10:19 
Lesson 6: Learn 9 vocabulary items around you (Part 4)

00:10:19 
Lesson 7: Learn 9 vocabulary items around you (Part 5)

00:09:34 
Lesson 8: Learning 9 vocabulary items around you (Part 6)

00:10:30 
Lesson 9: Learn 9 vocabulary items around you (Part 7)

00:10:28 
Lesson 10: Learn 9 vocabulary items around you (Part 8)

00:10:50 
Lesson 11: Learn 9 vocabulary items around you (Part 9)

00:11:09 
Lesson 12: Learn 9 vocabulary items around you (Part 10)

00:09:49 
Lesson 13: Summary of the chapter

00:06:29 
Part 3: Learning and standard pronunciation 76 common questions in everyday life 
Lesson 14: Introducing the chapter

00:06:55 
Lesson 15: 8 sentences that are commonly used in everyday life (Part 1)

00:10:33 
Lesson 16: 8 sentences that are often used in everyday life (Part 2)

00:10:32 
Lesson 17: 8 common sentences in everyday life (Part 3)

00:11:09 
Lesson 18: 8 sentences that are often used in everyday life (Part 4)

00:11:18 
Lesson 19: 8 common sentences in everyday life (Part 5)

00:11:01 
Lesson 20: 8 common sentences in everyday life (Part 6)

00:10:55 
Lesson 21: 8 sentences commonly used in everyday life (Part 7)

00:10:45 
Lesson 22: 8 sentences that are commonly used in everyday life (Part 8)

00:11:16 
Lesson 23: 8 common sentences in everyday life (Part 9)

00:11:01 
Lesson 24: 8 common sentences in everyday life (Part 10)

00:10:55 
Lesson 25: Summary of the chapter

00:08:30 
Part 4: Practice asking and answering 
Lesson 26: Introducing the method: Q&A, increasing the reflexes of quick listening

00:08:30
Bài 27: Ask + Answer Lesson 1: Where, What, How long?

00:10:52
Bài 28: Ask + Answer Lesson 2: Is, How much, Who?

00:11:07
Bài 29: Ask + Answer Lesson 3: Does, How often, Who?

00:11:13
Bài 30: Ask + Answer Lesson 4: Where, Is, How many?

00:11:18
Bài 31: Ask + Answer Lesson 5: Who, Can, What, How many?

00:11:06
Bài 32: Ask + Answer Lesson 6: Is, What, How many?

00:10:48
Bài 33: Ask + Answer Lesson 7: Who, IS, What kind?

00:11:00
Bài 34: Ask + Answer Lesson 8: Who, How long, Where?

00:11:27
Bài 35: Ask + Answer Lesson 9: How many, Who, What?

00:10:55
Bài 36: Ask + Answer Lesson 10: How old – What – How much?

00:10:15

Thông tin giảng viên

Trần Thanh Tùng
Giáo viên Tiếng Anh
Sáng lập viên kiêm giáo viên Trung tâm Tiếng Anh Rock 3T.
Gia sư môn Economics cho sinh viên Đại học Morehead State University, Kentucky, Mỹ.
Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại Thương

Teacher information

Tran Thanh Tung 
English Teacher 
Founder and teacher of 3T Rock English Center. 
Economics subject tutor for students at Morehead State University, Kentucky, USA. 
Graduated from Foreign Trade University

Facebook Comments

More from my site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*