Home » CÔNG NGHỆ THÔNG TIN » LẬP TRÌNH RESTFUL WEBSERVICE TRONG 6 TUẦN (RESTFUL WEBSERVICE PROGRAMMING IN 6 WEEKS)

LẬP TRÌNH RESTFUL WEBSERVICE TRONG 6 TUẦN (RESTFUL WEBSERVICE PROGRAMMING IN 6 WEEKS)

Rate this post
Học lâp trình Restful Webservice hiệu quả
Learn effective Restful Webservice
 

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
Get a comprehensive knowledge of RESTful .net Webservice programming
Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
Knowledgeable using Microsoft SQL Server
Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver
Understand how to configure the IIS Webserver
Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
Understand the mobile data interaction between Android Mobile and Webservice
Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice
Understand data interoperability between Desktop applications, javaScript, AngularJS and Webservice

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

  • Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động, desktop, web…
  • • Anyone who wants to learn Backend programming for mobile applications, desktops, web …
  • Bất cứ ai muốn học .Net webservice (Restful Web API)
  • • Anyone who wants to learn the .Net webservice (Restful Web API)
  • Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình Di động, Desktop, Web, AngularJS
  • • Those who love the field of Mobile programming, Desktop, Web, AngularJS
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
  • • Students who do not study IT looking for other job opportunities in the field of information technology

 

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với  Web API Restful, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice, có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả và xin việc làm Backend cho Di động

Khóa họ̣c còn sử dụng những công cụ Framework mới nhất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL, cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice,cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver, cách thức cài đặt Webservice, cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservicce

Tham gia khóa học “Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần” ngay hôm nay nhé!

The course provides a complete set of Webservice programming knowledge with the Web API Restful, which can be easily interacted from Android Mobile, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS to Webservice. Server as well as Visual Studio Efficiency and Job Placement for Mobile Backend
The course also uses the latest Framework tools, explores the C # programming language, LINQ to SQL, provides programming knowledge .Net Webservice, provides a way to configure IIS Webserver, how to install it. Webservice, how to interact data from Android Mobile, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS to .net Webservice
Join the program “Restful Webservice for 6 weeks” today!

LẬP TRÌNH RESTFUL WEBSERVICE TRONG 6 TUẦN

Nội dung khóa học: LẬP TRÌNH RESTFUL WEBSERVICE TRONG 6 TUẦN

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*