Home » CÔNG NGHỆ THÔNG TIN » LẬP TRÌNH LINQ TOÀN TẬP

LẬP TRÌNH LINQ TOÀN TẬP

Rate this post

Sử dụng lập trình LinQ một cách thành thạo nhất – Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

Bạn sẽ học được gì

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Giới thiệu khóa học

Bạn muốn học lập trình C#?

Bạn tốn quá nhiều thời gian cho việc học lập trình?

Bạn đang gặp khó khăn trong việc thao tác xử lý, chuỗi mảng, thiết kế giao diện?

Khóa học “Lập trình LinQ toàn tập” sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL
Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
Sử dụng Extension method
Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
Xử lý chuỗi, mảng, collections
Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
Triển khai được mô hình đa tầng
Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu về LINQ
Bài 1: Giới thiệu về LINQ

00:06:19
Bài 2: Hệ sinh thái của LINQ

00:08:03
Bài 3: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017

00:26:43
Phần 2: Các kỹ thuật xử lý trong LINQ
Bài 4: Generics

00:26:13
Bài 5: Implicitly Typed Variables

00:13:09
Bài 6: Object Initializers

00:08:45
Bài 7: Anonymous Types

00:13:07
Bài 8: Extension Methods

00:27:25
Bài 9: Delegate

00:28:41
Bài 10: Lambda Expressions

00:13:59
Bài 11: Các loại Cú pháp trong LinQ

00:10:37
Bài 12: Deferred execution và lazy loading

00:11:37
Bài 13: Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ

00:16:31
Phần 3: Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ
Bài 14: Foreach

00:18:53
Bài 15: Exists

00:16:33
Bài 16: Find

00:16:38
Bài 17: FindAll

00:18:03
Bài 18: FindIndex

00:21:01
Bài 19: FindLast

00:18:49
Bài 20: FindLastIndex

00:15:31
Bài 21: RemoveAll

00:15:17
Bài 22: TrueForAll

00:18:28
Phần 4: Các hàm lọc và phân trang trong LinQ
Bài 23: Select

00:13:40
Bài 24: Where

00:11:59
Bài 25: OrderBy/OrderByDescending

00:22:28
Bài 26: OfType

00:17:21
Bài 27: All

00:07:36
Bài 28: Any

00:11:40
Bài 29: Max, Min

00:06:09
Bài 30: FirstOrDefault

00:13:29
Bài 31: Skip

00:08:46
Bài 32: Skipwhile

00:11:41
Bài 33: Take

00:21:19
Bài 34: TakeWhile

00:07:10
Bài 35: ToArray

00:04:32
Bài 36: ToDictionary

00:07:53
Bài 37: ToList

00:06:37
Bài 38: Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm

00:53:38
Phần 5: Giới thiệu LinQ to SQL
Bài 39: LinQ to SQL là gì

00:07:41
Bài 40: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

00:38:32
Bài 41: Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

00:16:08
Phần 6: Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL
Bài 42: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax

00:11:21
Bài 43: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax

00:09:03
Bài 44: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax

00:10:33
Bài 45: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax

00:10:51
Bài 46: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax

00:15:07
Bài 47: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax

00:12:32
Bài 48: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax

00:07:52
Bài 49: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax

00:06:29
Bài 50: Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax

00:14:05
Bài 51: Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax

00:10:46
Bài 52: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax

00:13:50
Bài 53: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax

00:20:34
Phần 7: Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL
Bài 54: Cách lưu mới một Danh mục

00:14:24
Bài 55: Cách lưu mới một Sản phẩm

00:19:50
Bài 56: Cách lưu mới nhiều Sản phẩm

00:18:53
Bài 57: Cập nhật Sản phẩm

00:14:25
Bài 58: Cập nhật Danh mục

00:11:46
Bài 59: Xóa một Sản phẩm

00:10:24
Bài 60: Xóa một Danh mục

00:11:45
Bài 61: Xóa nhiều Sản phẩm

00:12:08
Phần 8: Sử dụng Store Procedure
Bài 62: Triệu gọi Store Procedure – Lấy chi tiết sản phẩm

00:16:52
Bài 63: Triệu gọi Store Procedure – Lấy toàn bộ sản phẩm

00:07:54
Bài 64: Triệu gọi Store Procedure – Thêm sản phẩm

00:14:51
Bài 65: Triệu gọi Store Procedure – Cập nhật giá

00:16:26
Bài 66: Triệu gọi Store Procedure – Xóa Sản phẩm

00:10:17
Bài 67: Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ

00:20:33
Bài 68: Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn

00:10:02
Phần 9: Các bài tập rèn luyện
Bài 69: Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm

00:47:09
Bài 70: Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách

01:03:52
Bài 71: Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện

00:02:31

 

Thông tin giảng viên

Trần Duy Thanh
Giảng viên
Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Học Thử ở Đây

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*