Home » KHÓA HỌC ONLINE » Nghệ thuật quản trị (Art of governance)

Nghệ thuật quản trị (Art of governance)

Rate this post

Làm cách nào để có thể thu hút cũng như để những nhân viên, cộng sự của bạn bỏ hết 100% sức lực đồng lòng cùng bạn đưa doanh nghiệp đến thành công? Khóa học này sẽ là câu trả lời xuất sắc cho câu hỏi đó.

How to attract as well as let your employees and associates spend 100% of your energy together and bring your business to success? This course will be an excellent answer to that question.

Bạn sẽ học được gì
Khám phá sự khác biệt về bản chất giữa Nhà quản lý và Nhà quản trị.
Nắm được sự khác biệt giữa Nhà quản trị thiên phú và Nhà quản trị do học tập.
Hiểu rõ tầm quan trọng và cách thức xây dựng Văn hóa doanh nghiệp.
Nắm được bí quyết quản lý thời gian hiệu quả cho nhà lãnh đạo và cho cả doanh nghiệp.
Học cách khai phóng óc sáng tạo cho nhân viên.
Nắm bắt bí kíp tuyển mộ và giữ chân nhân tài, cách sắp xếp nhóm làm việc hiệu quả.
Học tập từ những kinh nghiệm thực tế trên thương trường từ giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề quản trị.
Tìm hiểu câu chuyện thực tế về những hình mẫu nhà quản trị tài ba trên thế giới.
Chữa các bệnh trong doanh nghiệp như: Nhân viên mất động lực, bè phái trong công ty, tham nhũng trong công ty, không truyền thông nội bộ

What you will learn 
Discover the difference in nature between Manager and Administrator. 
Understand the difference between the Executive Administrator and the Learning Administrator. 
Understand the importance and how to build corporate culture. 
Understand effective time management tips for leaders and for businesses. 
Learn how to unleash creativity for employees. 
Seize the secret of recruiting and retaining talents, how to arrange effective working groups. 
Learn from real-world experiences from the faculty with many years of experience in administration. 
Learn the real story about the best models of managers in the world.
Treating diseases in the business such as employees losing motivation, sectarian in the company, corruption in the company, not internal communication 


Giới thiệu khóa học
Từ những ví dụ thực tế, những tình huống, vấn đề mà giảng viên đã trải qua, đúc rút được thành những bài học giúp cho học viên có cái nhìn trực diện, không hề sáo rỗng, về những giai đoạn trong quản trị, từ xây dựng văn hóa, đội ngũ nhân sự để từ đó phát triển doanh nghiệp bền vững.

Các bạn sẽ nhìn thấy những tình huống thực tế xảy ra tại chính công ty mình như việc tuyển mộ nhân tài, kích thích tinh thần làm việc của nhân viên, khai phá óc sáng tạo cho doanh nghiệp, xây dựng văn hóa riêng cho công.

Introducing the course 
From practical examples, situations, problems that preach The staff has gone through, drawing lessons to help students have a face-to-face look, not cliché, about the stages in management, from cultural construction, human resources to develop. sustainable business.

You will see real situations happening at your company such as recruiting talents, stimulating the working spirit of employees, exploring creative minds for businesses, building private culture for the public. .

Nội dung khóa học
Phần 1: Giới thiệu khóa học
Bài 1: Giới thiệu
Học thử
00:15:57
Phần 2: Đường vào quản trị
Bài 2: Quản trị là thiên phú hay có thể học

00:10:59
Bài 3: Quản trị dễ hay khó

00:09:28
Bài 4: Quản trị hay quản lý? Lấy thước đo để quản lý, lấy lương tri – Phần 1

00:08:08
Bài 5: Quản trị hay quản lý? Lấy thước đo để quản lý, lấy lương tri – Phần 2

00:08:38
Bài 6: Quản trị hay quản lý? Lấy thước đo để quản lý, lấy lương tri – Phần 3

00:07:52
Bài 7: Quản trị hay quản lý? Lấy thước đo để quản lý, lấy lương tri – Phần 4

00:10:17
Bài 8: Quản trị hay quản lý? Lấy thước đo để quản lý, lấy lương tri – Phần 5

00:13:20
Phần 3: Văn hóa doanh nghiệp
Bài 9: Văn hóa doanh nghiệp là gì?

00:11:37
Bài 10: Văn hóa bình đẳng

00:13:54
Bài 11: Văn hóa toa tàu

00:08:18
Bài 12: Văn hóa nước Suez

00:05:41
Bài 13: Văn hóa nice & proessional

00:07:05
Bài 14: Văn hóa moine – soldat (chiến sĩ – tu sĩ)

00:04:46
Phần 4: Xây dựng đội ngũ
Bài 15: Tuyển mộ nhân tài

00:08:11
Bài 16: Sắp xếp đội ngũ làm việc hiệu quả (phần 1)

00:07:12
Bài 17: Sắp xếp đội ngũ làm việc hiệu quả (phần 2)

00:06:51
Bài 18: Gia nhập và chia tay

00:05:13
Bài 19: Khai phóng óc sáng tạo cho nhân viên

00:09:49
Phần 5: Quản trị thời gian
Bài 20: Quản trị thời gian sao cho hiệu quả (phần 1)

00:08:45
Bài 21: Quản trị thời gian sao cho hiệu quả (phần 2)

00:03:06
Phần 6: Khám chữa bệnh cho doanh nghiệp
Bài 22: Thiếu động lực

00:08:50
Bài 23: Làm không xong việc

00:05:30
Bài 24: Không truyền thông, thiếu thông tin

00:05:19
Bài 25: Làm việc riêng, tham nhũng trong công ty

00:07:56
Phần 7: Những hình mẫu quản trị trên thế giới
Bài 26: Giới thiệu chương

00:08:08
Bài 27: “Ông Jean Pierre Desgeorges “

00:06:34
Bài 28: Ông Kasame Chitakavanij

00:05:49
Bài 29: Tổng kết

00:10:06

Course content 
Part 1: Introduction of course 
Lesson 1: Introduction 
Learning 
00:15:57 
Part 2: Access to administration 
Lesson 2: Administration is natural or you can study

00:10:59 
Lesson 3: Administration is easy or difficult

00:09:28 
Lesson 4: Administration or management? Take a measure to manage and get conscience – Part 1

00:08:08 
Lesson 5: Administration or management? Take a measure to manage and get conscience – Part 2

00:08:38 
Lesson 6: Administration or management? Take a measure to manage, take conscience – Part 3

00:07:52 
Lesson 7: Administration or management? Take a measure to manage and get conscience – Part 4

00:10:17 
Lesson 8: Administration or management? Take a measure to manage and get conscience – Part 5

00:13:20 
Part 3: Corporate culture 
Lesson 9: What is corporate culture?

00:11:37 
Lesson 10: Equal culture

00:13:54 
Lesson 11: Culture of cars

00:08:18 
Lesson 12: Culture of Suez

00:05:41 
Lesson 13: Nice & proessional culture

00:07:05 
Lesson 14: Moine – soldat culture (soldiers – monks)

00:04:46 
Part 4: Team building 
Lesson 15: Recruit talents

00:08:11 
Lesson 16: Arrange the team to work effectively (part 1)

00:07:12 
Lesson 17: Arrange the team to work effectively (part 2)

00:06:51 
Lesson 18: Join and break up

00:05:13 
Lesson 19: Opening up creative minds for employees

00:09:49 
Part 5: Time management 
Lesson 20: Time management effectively (part 1)

00:08:45 
Lesson 21: Time management is effective (part 2)

00:03:06 
Part 6: Medical examination for businesses 
Lesson 22: Lack of motivation

00:08:50 
Lesson 23: Don’t finish

00:05:30 
Lesson 24: No communication, lack of information

00:05:19 
Lesson 25: Working separately, corruption in the company

00:07:56 
Part 7: Models of governance in the world 
Lesson 26: Introducing the chapter

00:08:08 
Lesson 27: “Mr. Jean Pierre Desgeorges”

00:06:34 
Lesson 28: Mr. Kasame Chitakavanij

00:05:49 
Lesson 29: Summary

00:10:06

Thông tin giảng viên

Phan Văn Trường
Giáo sư – Doanh nhân – Chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế
Giáo sư, Doanh nhân Phan Văn Trường là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế và nguyên cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại Quốc tế.

Ông từng lãnh đạo tại các tập đoàn Alsthom Power, Alsthom Transport, Suez, LyonnaiseBOT, Wah Seong, các tập đoàn lớn với quy mô lên đến 25,000 người.

Với những thành tích và đóng góp nổi bật, Ông được Tổng thống Pháp đã trao tặng Huy Chương Hiệp Sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh năm 2007.

Chủ nhiệm Chương trình đào tạo Kỹ năng Quản trị và Lãnh đạo (Viện John Von Neumann) trực thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình.

Tác giả hai cuốn sách “Một đời thương thuyết” và “Một đời quản trị”

Teacher information

Phan Van Truong 
Professor – Entrepreneur – Senior expert in the field of international negotiations 
Professor and Entrepreneur Phan Van Truong is a senior expert in the field of international negotiation and former advisor of the French Government on trade. International trade.

He has led at Alsthom Power, Alsthom Transport, Suez, LyonnaiseBOT, Wah Seong, large corporations with a scale of up to 25,000 people.

With outstanding achievements and contributions, he was awarded by the French President the Medieval Knight Medal in 2007.

Chair of the Leadership and Management Skills Program (John Von Neumann Institute) under Ho Chi Minh City National University. Ho Chi Minh.

Member of the Board of Directors of Hoa Binh Construction and Real Estate Corporation.

Author of two books “A life of negotiation” and “A life of management”

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*