Home » CÔNG NGHỆ THÔNG TIN » Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Rate this post

Khoá học được dựng lại dựa trên quá trình thực tế giảng viên ứng dụng phương pháp học để tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin.
Hiểu về những thành phần cơ bản một ngôn ngữ.
Biết cách ứng dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả.
Học thêm được một ngôn ngữ lập trình mới để nâng cao các kỹ năng lập trình.

Giới thiệu khóa học

Khoá học sẽ làm rõ các vấn đề:
– Học lập trình là gì?
– Phương pháp học lập trình ra sao?
– Những chú ý khi học lập trình Online
– Ứng dụng phương pháp học lập trình để tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Khoá học được dựng lại dựa trên quá trình thực tế giảng viên ứng dụng phương pháp học để tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới. Các bạn sẽ nhìn thấy những khó khăn trong quá trình học tập, và cách giảng viên suy nghĩ để vượt qua những khó khăn đó.
Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin. Hiểu về những thành phần cơ bản một ngôn ngữ

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan
Bài 1: Giới thiệu phương pháp học tập

00:06:16
Bài 2: Học lập trình là học những gì

00:00:41
Bài 3: Chuẩn bị trước khi bắt đầu học tập

00:04:00
Bài 4: Cài đặt công cụ lập trình
Học thử
00:05:20
Bài 5: Hướng dẫn bắt đầu học lập trình với Kotlin
Học thử
00:04:41
Phần 2: Kotlin cơ bản
Bài 6: Giới thiệu chương

00:04:40
Bài 7: Khai báo function

00:02:52
Bài 8: Công cụ chuyển đổi Java sang Kotlin

00:01:10
Bài 9: Default Agrument và Named Agrument là gì?

00:08:22
Bài 10: Lamda

00:07:35
Bài 11: String

00:07:26
Bài 12: Lớp và sự kế thừa (class and Inheritance) – Phần 1

00:10:09
Bài 13: Lớp và sự kế thừa (class and Inheritance) – Phần 2

00:10:27
Bài 14: Properties và field

00:11:19
Bài 15: Lớp dữ liệu

00:05:07
Bài 16: Loại dữ liệu có thể vắng mặt (nullable Types)

00:08:43
Bài 17: Ép kiểu thông minh (Smart Cast)

00:09:21
Bài 18: Hàm mở rộng (Extension Functions)

00:10:37
Bài 19: Khai báo Object và biểu thức Object

00:09:26
Bài 20: SAM convertion

00:02:51
Bài 21: Những chức năng mở rộng của Collection trong Kotlin

00:07:34
Phần 3: Những Quy Ước
Bài 22: Giới thiệu về những quy ước

00:02:37
Bài 23: Sự so sánh

00:11:16
Bài 24: Tạo ra một dải dữ liệu

00:03:31
Bài 25: Thực thi hàm rangeTo

00:01:50
Bài 26: Một dải dữ liệu có thể duyệt qua với vòng lặp For

00:05:09
Bài 27: Định nghĩa lại các toán tử

00:03:04
Bài 28: Khai báo tái cấu trúc

00:03:26
Bài 29: Định nghĩa lại lời gọi hàm

00:01:32
Phần 4: Collections (Bộ sưu tập)
Bài 30: Các hàm Fillter, toSet, toList, Map

00:04:00
Bài 31: Các hàm All, Any, Find, Count

00:03:37
Bài 32: Hàm FlatMap

00:03:33
Bài 33: Max – Min – Sort – Sum – GroupBy

00:04:37
Bài 34: Partition – Fold

00:10:26
Bài 35: Bài tập tổng hợp

00:04:23
Phần 5: Property
Bài 36: Giới thiệu chương

00:00:51
Bài 37: Property

00:02:34
Bài 38: Property lười nhác (Lazy Property)

00:03:14
Bài 39: Properties được uỷ quyền (Delegated Properties)

00:13:02
Phần 6: Builder and Generic
Bài 40: Giới thiệu

00:01:16
Bài 41: Functions literal có bộ nhận

00:11:02
Bài 42: String and Map Builder

00:03:51
Bài 43: Hàm Apply

00:01:52
Bài 44: HTML Builder

00:03:38
Bài 45: Generic

00:05:57
Bài 46: Tổng kết khóa học

00:01:53

Thông tin giảng viên

Xem thêm thông tin
Trương Minh Thắng
Giảng viên
Trương Minh Thắng
7 năm công tác trong ngành Công An lên cấp bậc Thượng Uý

Rời ngành Công an và Tự học lập trình năm 30 tuổi

sau 1 năm 3 tháng đạt thu nhập 1000 USD tại dự án Boeing – FPT Software.

sau 2 năm xây dựng và vận hành trung tâm Big Zero Academy từ số vốn 0 đ

sau 4 năm – (sau 2 năm Big Zero Academy hoạt động) giúp đỡ cho khoảng 50 học viên có thu nhập từ 8tr trở lên. 5 học viên đã có thu nhập trên 15tr. Cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho FPT, VNPT, GMO, Framgia….

Thành thạo các ngôn ngữ Objective C, Swift, Java, Kotlin, HTML5 – CSS3 – Javascript, Xamarin, React Native, C/C++
Làm việc tốt với FB Marketing

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*