Home » CÔNG NGHỆ THÔNG TIN » THÀNH THẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ TRÊN PHẦN MỀM MISA CHỈ SAU 24 NGÀY – HỌC XONG LÀM NGAY (FINANCIAL ACCOUNTING REALITY ON MISA SOFTWARE ONLY AFTER 24 DAYS – STUDY DOING NOW)

THÀNH THẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ TRÊN PHẦN MỀM MISA CHỈ SAU 24 NGÀY – HỌC XONG LÀM NGAY (FINANCIAL ACCOUNTING REALITY ON MISA SOFTWARE ONLY AFTER 24 DAYS – STUDY DOING NOW)

Rate this post
Mỗi ngày dành 30 phút – Sau 24 ngày bạn sẽ nhận được điều TUYỆT VỜI – trở thành KẾ TOÁN TỔNG HỢP trên phần mềm MISA – HỌC XONG LÀM NGAY
Every day takes 30 minutes – After 24 days, you will get EXCELLENT – become integrated accounting software MISA –

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Mỗi ngày dành 30 phút – Sau 24 ngày bạn sẽ nhận được điều TUYỆT VỜI – trở thành KẾ TOÁN TỔNG HỢP trên phần mềm MISA – HỌC XONG LÀM NGAY
Every day takes 30 minutes – After 24 days, you will get EXCELLENT – become integrated accounting software MISA –
Được cung cấp phần mềm KEY BẢN QUYỀN MIỄN PHÍ không bị giới hạn số ngày để thực hành cùng giảng viên
Provided FREE KEY software FREE COPY of unlimited number of days to practice with trainers
FREE ACCOUNTING COURSES for practice with faculty
Được cung cấp TÀI LIỆU KẾ TOÁN THỰC TẾ MIỄN PHÍ để thực hành cùng giảng viên
Bạn sẽ hoàn toàn rõ ràng với quy trình kế toán THỰC TẾ trong doanh nghiệp khi làm trên phần mềm MISA nói riêng và các phần mềm khác nói chung.
You will be completely clear with the accounting process in the business when doing MISA software in particular and other software in general.
HOÀN TOÀN RÕ RÀNG với những công việc cần phải làm của người kế toán
EXCELLENTLY with the job of the accountant
Nhận biết được hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp, các cách thức sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học
Being aware of valid and valid vouchers and vouchers, methods of arranging and archiving scientific accounting vouchers.
Trọn bộ báo cáo tài chính và sổ sách kế toán trên MISA của bạn sẽ hoàn thành.
The complete set of financial statements and accounting records on your MISA will be completed.
Bạn có được lượng KIẾN THỨC THỰC TẾ mà một kế toán bình thường phải mất khoảng 2 năm làm việc mới tích lũy được.
You get a REAL KNOWLEDGE that a regular accountant will need to spend about two years working on.
Software use skills, software metrics significantly increased …
Kỹ năng sử dụng phần mềm, kiểm tra số liệu phần mềm tăng lên đáng kể…
TỰ TIN lập Báo cáo tài chính trên phần mềm, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán trong phần mềm;
SELF-ESTABLISHMENT OF FINANCIAL STATEMENTS ON SOFTWARE, CHECK AND COMPATIBILITY OF ACCOUNTING INFORMATION IN SOFTWARE;
Tự tin ứng tuyển kế toán tại các doanh nghiệp…
Self-confident in applying for accounting
Và còn nhiều lợi ích khác…
And many other benefits …

 

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

 • Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh… đã học về kế toán, nắm được kiến thức cơ bản về Nợ/Có. Nhưng chưa và chạm thực tế, chưa lên được báo cáo tài chính trên phần mềm, chưa hiểu rõ bản chất kế toán trên phần mềm…
 • • Students in accounting, banking and finance, business … have learned about accounting, mastering the basic knowledge of Debt / Credit. But not and touch the fact, have not yet been reported financial software, do not understand the nature of accounting on software …
 • Các bạn sinh viên đang học môn Kế toán máy trên phần mềm MISA ở trường;
 • • Students are learning Accounting Machine on MISA software at school;
 • Các bạn học kế toán, đã đi làm, nhưng chưa được va chạm với thực tế, chưa được trực tiếp làm kế toán thực tế, chưa lên được báo cáo tài chính;
 • • The students studying accounting, went to work, but not in touch with reality, have not been directly accountant, have not yet made financial reports;
 • Các doanh nghiệp mới mua phần mềm kế toán MISA  mà chưa biết cách sử dụng
 • • New businesses purchase MISA accounting software without knowing how to use it
 • Đối tượng khác có nhu cầu…
 • • Other target audience …

 

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Khóa học thực hành làm kế toán tổng hợp thực tế trên MISA sẽ cung cấp cho bạn:

– Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán lên phần mềm kế toán MISA. Đây chính là quá trình bạn cần phải nhận biết được thế nào là một hóa đơn hợp lý, hợp pháp, hợp lệ. Cần phải chuẩn bị những chứng từ kế toán nào để bổ sung thêm cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm chặt chẽ hơn nữa về pháp luật thuế, tránh bị xuất toán khi cơ quan thuế xuống thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bạn.

– Hướng dẫn cài đặt, khai báo thông tin doanh nghiệp, chế độ kế toán áp dụng cho phần mềm

– Cập nhật danh mục, số dư đầu kỳ vào phần mềm kế toán MISA với những thao tác nhanh gọn và dễ dàng;

– Trực tiếp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của DN lên Phần Mềm Kế toán MISA. Bước này rất thú vị nha các bạn, bởi phần mềm đã định khoản tự động cho bạn ít nhất 1 bên Nợ hoặc Có rồi. Điều tuyệt vời là tôi sẽ giúp bạn hiểu bản chất của những định khoản tự động đó.

– Thực hiện các công việc kế toán cuối kỳ chỉ bằng những CLICK chuột trong nháy mắt mà vẫn hiểu bản chất:

 • Trích khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí khấu hao tự động;
 • Phân bổ Công cụ dụng cụ – chi phí trả trước và hạch toán chi phí tự động;
 • Tính giá vốn xuất kho tự động và cập nhất giá vốn xuất kho tự động
 • Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
 • Lập bảng chấm công, tính tổng công
 • Thiết lập bảng lương, tính lương và trích bảo hiểm, tính thuế TNCN và hạch toán tiền lương tự động
 • Lập các bảng biểu cuối kỳ khác…
 • Kết chuyển Doanh thu, Chi phí xác định kết quả kinh doanh tự động
 • Thiết lập Báo cáo tài chính, xem nhanh báo cáo tài chính, phân tích, kiểm tra BCTC đúng sai…
 • Lập và in sổ sách kế toán cuối kỳ
 • Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý, hạch toán khấu trừ thuế GTGT
 • Khóa sổ kế toán cuối kỳ, mở khóa sổ kế toán khi cần thiết

– Hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán.

– Sử dụng các tiện ích trong phần mềm MISA như Đánh lại số chứng từ, tìm kiến chứng từ, kiểm tra dữ liệu, dối chiếu dữ liệu tự động, đặt mật khẩu, phân quyền người dùng, tự động cập nhật, sao lưu, phục hồi dữ liệu, xuất nhập khẩu dữ liệu…

– Các bạn sẽ được cung cấp TÀI LIỆU THỰC TẾ và phần mềm MISA BẢN QUYỀN MIỄN PHÍ để thực hành. Trong quá trình làm bạn luôn có sự hỗ trợ tốt nhất từ giảng viên thông qua facebook, email, điện thoại…

– Mỗi một bài giảng là những TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ. Bạn sẽ thao tác theo sự hướng dẫn TẬN TÌNH của giảng viên

– Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu… Chắc chắn rằng đây sẽ là một chương trình huấn luyện Kế toán online TUYỆT VỜI dành cho bạn.

The practical MISA Practical Accounting course will provide you with:
– Receiving, classifying, inspecting and processing accounting vouchers before accounting into MISA accounting software. This is the process you need to be aware of as a legitimate, legitimate, legitimate invoice. It is necessary to prepare accounting documents to supplement the arising economic business in order to further tighten the tax law, avoid being released when the tax authorities to inspect and inspect your business.
– Installation instructions, enterprise information declaration, accounting system applied to the software
– Update the list, the beginning balance into the accounting software MISA with the quick and easy operation;
– Directly accounting the business operations of the enterprise on MISA Accounting Software. This step is very interesting to you, because the software has automatically account for you at least 1 Debtor or Yes. The great thing is that I will help you understand the nature of these automatic terms.
– Performing end-of-the-year accounting jobs with just a click of the mouse at a glance that still understands the nature:

• Fixed asset depreciation and accounting of automatic depreciation costs;
• Toolkit Distribution – Prepaid expenses and automatic cost accounting;
• Calculating cost of goods sold automatically and update the cost of automatic warehousing
• Make a summary of payments with buyers, sellers, compare the debt at the end of the period
• Make time sheet, calculate the total
• Set up payroll, payroll and deduction, calculate PIT and pay automatically
• Make other final tables …
• Transfer of Turnover, Expenses for Determining Automatic Business Results
• Set up financial report, quick review financial report, analyze, check financial statements right …
• Make and print accounting books at the end of the period
• Declaration of monthly, quarterly and value added tax deduction
• Close the accounting book, open the accounting book when necessary

– Understand the nature of accounting, know the “stepping water” of an accounting document and accounting records.
– Uses utilities in MISA software such as Rewrite Document Number, Evidence Document, Data Check, Auto Data Acquisition, Password Set, User Rights, Auto Update, Backup , data recovery, import and export data …
– You will be provided with REAL-TIME DOCUMENTATION and FREE MISA software to practice. In the process you always have the best support from faculty through facebook, email, phone …
– Each lecture is a EXPERIENCED EXPERIMENT. You will follow the lecturer’s GUIDE
– With modern teaching methods, detailed, easy to understand … Surely this will be an online accounting training program AWESOME to you.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*