Home » KHÓA HỌC ONLINE » Thiết kế nhanh nhận diện thương hiệu với CorelDraw (Fast design brand recognition with CorelDraw)

Thiết kế nhanh nhận diện thương hiệu với CorelDraw (Fast design brand recognition with CorelDraw)

Rate this post

Khóa học sẽ cung cấp cho bạn các thao tác thiết kế trên phần mềm CorelDraw tinh gọn, nhanh, phù hợp với mọi người và hiệu quả nhất, thực hiện những mẫu thiết kế theo ý tưởng – sáng tạo, phong cách theo nét riêng

The course will provide you with the design manipulation on CorelDraw software, which is compact, fast, suitable for everyone and most effective, implementing design ideas – creative, stylish according to your own style.

Bạn sẽ học được gì
Được học từ nguyên lí đến cách thực hiện sản phẩm cách cơ bản và hiệu quả nhất
Sẽ có tư duy, nhìn nhận ghép ảnh một cách chân thực, có thể đầu quân cho các Studio hình ảnh.
Shữu vốn kiến thức nền mỹ thuật và kiến thức từ khóa học cho công việc thực tế, thiết kế ra những gói thiết kế cho các Doanh nghiệp hay cho chính Doanh nghiệp của các bạn mà không cần tốn quá nhiều chi phí cho việc thuê Design
Không cần qua trường lớp hay mất nhiều thời gian cho việc học tại trung tâm, khóa học này sẽ giúp bạn trở thành 1 designer, 1 nghề tay trái, 1 nghề kiếm thêm thu nhập từ Parttime..

What will you learn? 
Learn from the principles to how to implement the product the most basic and effective way. 
There will be thinking, recognizing photos in a true way, can be promoted to photo studios. 
Capitalize knowledge of fine arts background and knowledge from the course for practical work, design design packages for businesses or for your own businesses without spending too much money for Design hiring 
No need to go to school or take a lot of time to study at the center, this course will help you become a designer, a left-handed profession, a career to earn extra income from Parttime .. 


Giới thiệu khóa học
Bạn là nhân viên: kế toán, quản trị kinh doanh, nhân sự… bạn có từng suy nghĩ sẽ thiết kế nhận diện thương hiệu cho chính doanh nghiệp của bạn chưa?
Bạn là chủ kinh doanh online, Start-Up, bạn mong muốn tự tay thiết kế sản phẩm cho riêng mình qua phần mềm thiết kế?
BẠn đang là thực tập sinh, sinh viên, học sinh, bạn là người tay ngang… bạn mong muốn trở thành thiết kế chuyên nghiệp?

Khóa học Thiết kế nhanh nhận diện thương hiệu với CorelDraw tại Unica.vn sẽ cung cấp cho bạn các thao tác thiết kế trên phần mềm tinh gọn, nhanh, phù hợp với mọi người và hiệu quả nhất, thực hiện những mẫu thiết kế theo ý tưởng – sáng tạo, phong cách theo nét riêng (Cách phân bổ bố cục, màu sắc, thiết kế chữ, phối cảnh không gian…)

Nếu nói thiết kế phải dùng trên nền tảng Adobe Inlustrator (Ai) thì chưa đúng hoàn toàn. Vì suy cho cùng phần mềm chỉ là công cụ giúp ta thực hiện hóa ý tưởng và tạo ra sản phẩm. Với khóa học này:

Bạn sẽ thể hiện được hết khả năng tư duy sáng tạo, khám phá của mình.
Thiết kế trên trên 1 phần mềm duy nhất . Phân mềm thiết kế corel DRAW đơn giản, dễ học, thông dụng nhất hiện nay.
Hướng dẫn cho các bạn cách đóng gói in ấn trong CorelDRAW.
Điều quan trọng nhất là bạn sẽ biết cách thiết kế ấn tượng và đồng bộ hóa nhận diện thương hiệu của các bạn, tránh thiết kế chắp vá, lắp ghép làm xấu đi hình ảnh thương hiệu.

About the course
You are an employee: accountant, business manager, HR … have you ever thought of designing your brand for your own business? 
Are you an online business owner, Start-Up, do you want to design your own products through design software? 
Are you a trainee, a student, a student, are you a handyman … do you want to be a professional designer?

The Quick Design course for brand identity with CorelDraw at Unica.vn will provide you with the most streamlined, fast, suitable for everyone and most efficient design software, making the following designs ideas – creative, style according to your own style (How to distribute the layout, colors, text design, space perspective …)

If you say the design must be used on Adobe Inlustrator (Ai) platform, it is not completely correct. Because in the end, software is just a tool to help us realize ideas and create products. With this course: You will be able to fully express your creative thinking ability. 
Designed on a single software. Soft, simple, easy to learn and most popular design software corel DRAW. 
Instructions for you how to package printing in CorelDRAW. 
The most important thing is that you will know how to design impressively and synchronize your brand identity, avoiding patchwork design, worsening the brand image. 


Nội dung khóa học
Phần 1: Giới thiệu tư duy trong thiết kế và cách nhìn nhận nền tảng thiết kế
Bài 1: Giới thiệu về CorelDraw và sự ưu việt so với các phần mềm khác
Học thử
00:03:48
Bài 2: Giới thiệu về Nhận diện thương hiệu và nguyên lí thiết kế hiệu quả nhất
Học thử
00:07:38
Bài 3: Nguyên lý phối màu. Cách phối hợp màu theo quy luật
Học thử
00:07:27
Bài 4: Màu và tính cách của chúng và cách áp dụng

00:07:27
Bài 5: Chữ trong thiết kế. Vì sao lại quan trọng

00:07:54
Bài 6: Giải phẫu và phân tích chữ trong văn bản

00:11:43
Bài 7: Bố cục. Yếu tố quyết định mẫu thiết kế

00:09:56
Bài 8: Hướng dẫn sử dụng các phím tắt siêu cần thiết và nút lệnh thường dùng trong CorelDRAW

00:03:16
Bài 9: Tổng kết chương, các kiến thức đã học và chuẩn bị cho thực hành

00:03:06
Phần 2: Làm quen với phần mềm với những tính năng quan trọng nhất
Bài 10: Giao diện – Tạo tập tin và những thuộc tính trong CorelDRAW

00:06:43
Bài 11: Làm việc với pick tool và các hiệu lệnh quan trọng trong CorelDRAW

00:05:27
Bài 12: Biến hóa với bộ 3 công cụ: Rectangle tool / Ellipse tool / Polygon tool và các định dạng Shape tool

00:10:48
Bài 13: Các thuộc tính Shaping (Trim/Interect/Simplelify../) trong thao tác đối tượng.

00:07:31
Bài 14: Bộ công cụ shapes tool biến/dịch đối tượng

00:08:39
Bài 15: Text Tool và cách sửu dụng biến hóa hiệu quả nhất

00:07:45
Bài 16: Sử dụng bộ Pen tool thần thánh

00:09:59
Bài 17: Các hiệu ứng biến hóa trong trên Effect trên toolbox (P.1)

00:10:46
Bài 18: Các hiệu ứng biến hóa trong trên Effect trên toolbox (P.2)

00:06:52
Bài 19: Các hiệu ứng chuyển biến trong Tranformations

00:07:44
Phần 3: Làm việc với Phần mềm và thực hiện hóa mẫu ý tưởng
Bài 20: Thiết kế Logo thương hiệu từ phác thảo đến bản vẽ (P.1)

00:09:25
Bài 21: Thiết kế Logo thương hiệu từ phác thảo đến bản vẽ (P.2)

00:09:29
Bài 22: Thực hành thiết kế ấn phẩm cơ bản cho Văn phòng: Cardvisit/thẻ nhân viên

00:13:57
Bài 23: Thực hành thiết kế bộ ấn phẩm cơ bản cho Văn phòng: Bộ Bao thư thương hiệu

00:07:28
Bài 24: Thiết kế bao bì tem nhãn hàng hóa thương hiệu truyền thông (P.1)

00:08:15
Bài 25: Thiết kế bao bì tem nhãn hàng hóa thương hiệu truyền thông (P.2)

00:04:47
Bài 26: Thực hành thiết kế bộ ấn phẩm cơ bản văn phòng: bộ folder hồ sơ năng lực cho Công ty (Mặt bìa ngoài)

00:11:12
Bài 27: Thực hành thiết kế bộ ấn phẩm cơ bản văn phòng: bộ folder hồ sơ năng lực cho Công ty (Mặt bìa trong)

00:06:49
Bài 28: Thiết kế bảng hiệu truyền thông cho sản phẩm (đồng bộ hóa)

00:07:33
Bài 29: Thiết kế banner website cho truyền thông (đồng bộ hóa)

00:06:18
Bài 30: Tổng kết khóa học và bí quyết đóng gói sản phẩm dùng cho in ấn chuyên nghiệp

00:05:52

Course content 
Part 1: Introducing thinking in design and view of design platform 
Lesson 1: Introduction to CorelDraw and superiority compared to other software 
Learning to try 
00:03:48 
Lesson 2: Gender Introduction of Best Brand Identity and Design Principles 
Learn to try 
00:07:38
Lesson 3: Principles of color coordination. How to coordinate colors according to rules 
Learning to try 
00:07:27 
Lesson 4: Color and their personality and how to apply

00:07:27 
Lesson 5: Text in design. Why is important

00:07:54 
Lesson 6: Surgery and analyzing words in text

00:11:43 
Lesson 7: Layout. Element that determines the design

00:09:56 
Lesson 8: Instructions for using super necessary shortcuts and command buttons commonly used in CorelDRAW

00:03:16 
Lesson 9: Summary of the chapter, knowledge learned and prepared for practice

00:03:06 
Part 2: Get familiar with the software with the most important features 
Lesson 10: Interface – Create files and attributes in CorelDRAW

00:06:43 
Lesson 11: Working with important pick tools and commands in CorelDRAW

00:05:27 
Lesson 12: Transforming with a set of 3 tools: Rectangle tool / Ellipse tool / Polygon tool and Shape tool formats

00:10:48 
Lesson 13: Shaping Properties (Trim / Interect / Simplelify ../) in object manipulation.

00:07:31 
Lesson 14: Tool set of variable shapes / translating objects

00:08:39 
Lesson 15: Text Tool and the most efficient way to use it

00:07:45 
Lesson 16: Using the divine Pen tool

00:09:59 
Lesson 17: The transformative effects in the Effect on the toolbox (P.1)

00:10:46 
Lesson 18: The transformation effects in the Effect on the toolbox (P.2)

00:06:52 
Lesson 19: Transition effects in Tranformations

00:07:44 
Part 3: Working with the Software and implementing the conceptual model 
Lesson 20: Designing the brand logo from sketch to drawing (Part 1)

00:09:25 
Lesson 21: Designing a brand logo from sketch to drawing (Part 2)

00:09:29 
Lesson 22: Practicing basic publication design for the Office: Cardvisit / employee card

00:13:57 
Lesson 23: Practice designing basic publications for the Office: Brand Envelopes

00:07:28 
Lesson 24: Designing packaging brands of communication brands (P.1)

00:08:15 
Lesson 25: Designing packaging brands of communication brands (P.2)

00:04:47 
Lesson 26: Practice designing a basic set of office publications: a set of capacity profile folders for the Company (Outer cover)

00:11:12 
Lesson 27: Practice designing basic office publications: capacity profile folder set for the Company (inner cover)

00:06:49 
Lesson 28: Designing communication signs for products (synchronization)

00:07:33 
Lesson 29: Designing website banners for communication (synchronization)

00:06:18 
Lesson 30: Summarize the course and know how to package products for professional printing

00:05:52

Thông tin giảng viên

Phạm Đào Đình Luân
Giảng viên
Anh có trên 7 năm kinh nghiệm làm việc, hoạt động mỹ thuật, giảng dạy thiết kế trong lĩnh vực thiết kế nhận diện thương hiệu, Founders, Manager design cho các Công cty về thiết kế, sản xuất, truyền thông – thương mại điển tử, ứng dụng. Freelancer dự án cho các doanh nghiệp..Hiện tại anh đang lên xây dựng một số dự án cá nhân về mỹ thuật, thiết kế hướng tới cộng đồng.
Các Giải thưởng tiêu biểu như:
Giải Nhất toàn quốc Logo Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai.
Triển lãm tác phẩm trình chiếu VideoArt Tại: Bảo tàng Mỹ thuật Tp.CHM với chủ (Chuyển mình hứng khởi) trong dự án “Máy xay sinh tố” Do Học viện Mỹ thuật Bỉ và ĐHMỹ Thuật HCM phối hợp tổ chức
Giải Ba: toàn quốc Logo Thành phố Lạng Sơn
Giai Ba thiết kế bao bì Tết 2017 của tập đoàn Nestle Việt Nam. Báo Vietdesigner.vn số ra ngày 2/9/2016 Trang báo cộng đồng thiết kế Việt Nam
Giải Nhất toàn quốc Logo Du lịch Kontum
Giải Nhất toàn quốc Slogan Du lịch Kontum
Giải Khuyến khích toàn quốc Logo Huyện Hớn Quản, Bình Phước.
Giải Nhì logo Proself Việt Nam
Giải Khuyến khích toàn quốc Logo Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
Và Các giải thưởng về thiết kế nhận diện Thương hiệu được các Doanh nghiệp trong nước trao tặng và tri ân

Teacher information

Pham Dao Dinh Luan 
Lecturer 
Anh has more than 7 years of working experience, fine art work, teaching design in the field of brand identity design, Founders, Manager design for companies in design, production, communication – e-commerce, application. Freelancer projects for businesses .. Currently he is building up a number of individual projects on fine arts and community-oriented designs. 
Typical awards such as: 
National First Prize Logo of Vinh Cuu District, Dong Nai Province. 
Exhibition of works presented VideoArt At: Ho Chi Minh City Fine Art Museum (Moved enthusiastically) in the “Blender” project organized by 
the Belgian Academy of Fine Arts and HCM City Fine Arts University : nationwide Lang Son City Logo
Phase 3 of 2017 Tet packaging design by Nestle Vietnam Group. Vietdesigner.vn newspaper issue on September 2, 2016 News page design community Vietnam 
First Prize National Logo Kontum Tourism 
Tournament nationwide Slogan Kontum Tourism 
Award Encouraging National Logo Hon Quan District, Binh Phuoc. 
Second Prize logo Proself Vietnam 
Award Encouraging National Logo Bau Bang District, Binh Duong 
And awards for Brand Identity design awarded and appreciated by domestic enterprises

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*