Sử dụng hàm GIÁN TIẾP INDIRECT với SUM trong thủ thuật Excel

Sử dụng GIÁN TIẾP với SUM.

Khi kết hợp INDIRECT với hàm SUM, bạn có thể tạo một công thức tính tổng động. Và công thức này cho phép bạn tham chiếu đến một ô mà bạn có phạm vi (dưới dạng văn bản) mà bạn muốn tính tổng. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải thay đổi lại tham chiếu từ chính công thức đó.

Sử dụng GIÁN TIẾP với SUM.

INDIRECT cho phép bạn tạo tham chiếu ô hoặc phạm vi bằng cách nhập văn bản vào đó.

Kết hợp INDIRECT với SUM

Bạn có thể sử dụng các bước bên dưới:

 • Đầu tiên, trong một ô, hãy nhập phạm vi mà bạn muốn tham chiếu đến.
 • Sau đó, trong một ô khác, hãy nhập hàm SUM.
 • Tiếp theo, hãy nhập hàm INDIRECT và trong đối số đầu tiên của INDIRECT, tham chiếu đến ô có địa chỉ phạm vi.
 • Bây giờ, hãy đóng cả hai hàm và nhấn enter để nhận kết quả.
 • < /ul>
  Sử dụng GIÁN TIẾP với SUM.

  Ngay khi bạn nhấn enter, nó sẽ trả về tổng các giá trị từ phạm vi A2:A7.

  Sử dụng GIÁN TIẾP với SUM.

  Sử dụng INDIRECT để tham chiếu đến một trang tính khác để tính tổng

  Giả sử bạn có một dải ô nằm trong một trang tính khác, trong trường hợp này, bạn cũng có thể sử dụng INDIRECT và SUM.

  Sử dụng GIÁN TIẾP với SUM.

  Trong ví dụ trên, chúng ta đã nhập công thức vào “Sheet2” và tham chiếu phạm vi từ sheet “Data”. Và trong công thức, có hai ô khác nhau có các giá trị để tham chiếu. Trong ô đầu tiên, bạn có tên của trang tính và trong ô thứ hai là chính dải ô đó.

  =SUM(INDIRECT(A1&'!'&B1))

  Sử dụng INDIRECT để tính tổng với nhiều trang tính

  Nếu bạn có nhiều trang tính và muốn tính tổng giá trị từ một phạm vi của tất cả các trang tính đó, bạn cần sử dụng công thức như bên dưới :

  Sử dụng GIÁN TIẾP với SUM.

  =SUMPRODUCT(SUMIF(INDIRECT('''&A2:A4&''!'&B2),'>0'))

  Trong công thức này, chúng ta đã sử dụng SUMPRODUCT và SUMIF thay vì SUM. Trong GIÁN TIẾP, có một tham chiếu đến tên của các trang tính và phạm vi. Thao tác này tạo Phạm vi 3D cho phạm vi A2:A7 trong ba trang tính (Data1, Data2 và Data3).

  Sử dụng GIÁN TIẾP với SUM.

  Sau đó, SUMIF sử dụng dải ô đó và trả về các tổng riêng lẻ từ cả ba dải ô.

  Sử dụng GIÁN TIẾP với SUM.

  Cuối cùng, SUMPRODUCT sử dụng các giá trị đó và trả về một giá trị tổng duy nhất trong ô.

  Sử dụng GIÁN TIẾP với SUM.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng TÓM TẮT NẾU từ đây và rõ ràng hơn về cách sử dụng nó ở đây.

Share

Sức khỏe