Sử dụng hàm SUMIF kết hợp ngày tháng trong thủ thuật Excel - By Date (Sum Values Based on a Date)

Để sử dụng SUMIF để tính tổng các giá trị dựa trên ngày làm tiêu chí, bạn có thể tham chiếu đến ô chứa ngày tháng hoặc bạn có thể nhập trực tiếp ngày bên trong hàm. Trong SUMIFS, bạn có đối số tiêu chí và trong đối số này; bạn cần chỉ định ngày mà bạn muốn tính tổng các giá trị.

SUMIF By Date (Sum Values Based on a Date)

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm SUMIF của Excel trên một ngày.

< h2 class='wp-block-heading'>Sử dụng SUMIF theo ngày trong Excel

  • Trước tiên, hãy nhập =SUMIF( ô mà bạn muốn tính tổng.
  • Sau đó, hãy tham khảo cột ngày, phạm vi A2:A15.
  • Tiếp theo, trong đối số tiêu chí, hãy tham chiếu đến ô chứa ngày tháng.
  • < li>Bây giờ, trong đối số cuối cùng, hãy tham khảo cột tổng, phạm vi B2:B15.
  • Cuối cùng, hãy nhập dấu ngoặc đơn đóng và nhấn enter để nhận kết quả.
SUMIF By Date (Sum Values Based on a Date)

=SUMIF(A2:A15,D4,B2:B15)

Với công thức trên, bạn sẽ nhận được tổng cho ngày “15-Oct-2022” trong kết quả.

SUMIF By Date (Sum Values Based on a Date)

Bạn cũng có thể nhập ngày trong đối số hàm dưới dạng giá trị.

=SUMIF(A2:A15,'15-Oct-2022',B2:B15) =SUMIF(A2:A15,DATE (2022,10,15),B2:B15) =SUMIF(A2:A15,'15-10-2022',B2:B15)

Tính tổng trước hoặc sau một ngày bằng cách sử dụng SUMIF

Bạn cũng có thể sử dụng một toán tử logic với ngày để tính tổng trước hoặc sau một ngày cụ thể. Trong ví dụ sau, chúng ta có dấu lớn hơn với ngày tháng.

SUMIF By Date (Sum Values Based on a Date)

Khi bạn nhấn enter, nó sẽ trả về 2028, là tổng của ngày 15-Nov- 2022.

SUMIF By Date (Sum Values Based on a Date)

Tương tự, bạn có thể sử dụng giá trị nhỏ hơn (=

  • Thấp hơn và bằng
Share

Sức khỏe