Sử dụng hàm SUMIF khi cộng các hàng có chứa đoạn text văn bản trong thủ thuật Excel Sum IF Cell Contains a Specific Text (SUMIF Partial Text)

Để tính tổng các giá trị từ các ô mà bạn có một văn bản cụ thể hoặc một phần văn bản, bạn cần sử dụng các ký tự đại diện với SUMIF. Trong đối số tiêu chí, bạn cần sử dụng dấu hoa thị trước và sau văn bản sử dụng dấu và, giống như chúng tôi đã sử dụng trong ví dụ sau để tính tổng các ô trong đó bạn có văn bản “Di động” trong cột “Sản phẩm”.

Sum IF Cell Contains a Specific Text (SUMIF Partial Text)

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách viết công thức này bằng cách sử dụng SUMIF.

Công thức tính tổng NẾU Ô Chứa Một Giá Trị Cụ Thể Văn bản

  • Đầu tiên, trong ô C1, hãy nhập “=SUMIF(“.
  • Sau đó, hãy tham khảo phạm vi mà chúng tôi cần kiểm tra tiêu chí từ đó.
  • li>
  • Bây giờ, trong tiêu chí, hãy nhập dấu hoa thị-tiêu chí-dấu hoa thị (“*”&”Mobile”&”*”).
  • Tiếp theo, trong đối số sum_range, hãy tham khảo số lượng cột.
  • Cuối cùng, nhấn enter để nhận kết quả.
Sum IF Cell Contains a Specific Text (SUMIF Partial Text)

=SUMIF(A2:A10,”*”& ”Mobile”&”*”,B2:B10)

Sum IF Cell Contains a Specific Text (SUMIF Partial Text)
Share

Sức khỏe